Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:288 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Undertegnede har fått henvendelser knyttet til skattefradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner. Tidligere har ektefeller kunnet «overføre» gaver over 12 000 kr seg imellom. Dette slik at samlet sum som gir fradrag for ektefeller blir 24 000, uavhengig av hvem som i utgangspunktet har gitt gaven. I ligningene for 2011 har dette for første gang blitt nektet.
Er dette en ønsket praksisendring slik statsråden ser det?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter skatteloven § 6-50 kan giver få inntektsfradrag med inntil 12 000 kroner per år for pengegaver til visse frivillige organisasjoner som oppfyller nærmere lovbestemte vilkår. Ved innføringen av gavefradragsordningen ble det lagt vekt på at ordningen skulle være enkel å administrere for Skatteetaten og at den skulle være tilpasset systemet med forhåndsutfylt selvangivelse, jf. Ot. prp. nr. 1 (1999-2000) avsnitt 2.5.6. Det ble derfor satt som vilkår for fradragsrett at gaven skulle være innberettet maskinelt til Skatteetaten.

Konsekvensen av kravet om maskinell innberetning er at fellesgaver må innberettes fra organisasjonene til Skatteetaten på samtlige givere for at hver enkelt skal få fradrag. Dette vil da også gjelde der ektefeller yter fellesgaver.

Fram til inntektsåret 2011 ble posten for fradrag for gaver etter § 6-50 lignet i tråd med skattyters påstand. Dette kan ha medført at ektefeller, som har fordelt fradrag for gaver seg i mellom manuelt i selvangivelsen, har fått lagt denne omfordelingen til grunn ved ligningen. Fra og med inntektsåret 2011 er det skjedd en endring i Skatteetatens rutiner, slik at ligningen nå blir basert på opplysningene fra mottakerorganisasjonen. Dette er i tråd med vilkårene under fradragsordningen om at gaveopplysninger skal innberettes maskinelt fra organisasjonene til Skattedirektoratet. Denne endringen medfører imidlertid også at gavebeløp som ikke er blitt innberettet av organisasjonen på den enkelte giver/ektefelle, har blitt strøket dersom ektefellen har krevd fradraget manuelt i selvangivelsen.

Skattytere som har gitt gave sammen med andre og ønsker fradrag må be organisasjonen foreta innberetning i samsvar med givers forholdsmessige del av gavebeløpet. Mottakerorganisasjonen skal sende årsoppgave til sine givere som viser hvilke opplysninger om gavebeløp som er sendt til Skatteetaten. Ved mottakelsen av den forhåndsutfylte selvangivelsen kan ektefellene kontrollere at fradraget er kommet med og eventuelt gi beskjed til den eller de aktuelle organisasjoner, dersom fordelingen dem imellom ikke er riktig. I rettledningen til selvangivelsen oppfordres skattyter til å be organisasjonen om å korrigere innberetningen hvis den er feil. Er skatteoppgjøret gjennomført før ny innberetning fra organisasjonen foreligger, må giver klage på ligningen. Etter at organisasjonen har innberettet korrekt beløp, kan fradraget kreves. Det er lagt til grunn at organisasjonene har anledning til å rette opp feil i innberetningen innen 20. oktober i året etter gaveåret.