Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:292 (2012-2013)
Innlevert: 19.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I følge en nylig artikkel publisert på sykepleien.no, sliter AHUS med over 1000 korridorpasienter i måneden. Nye AHUS ble bygget trangt fordi det nettopp ikke skulle være korridorpasienter der. Korridorpasienter fører til mer slitasje på sykepleierne, tar verdifull tid fra dem som de heller burde brukt på pasientbehandling og observasjon.
Hvilke tiltak vil regjeringen se til iverksettes for å avvikle de mange korridorpasientene på AHUS?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er gjennom de årlige oppdragsdokumentene gitt føring til de regionale helseforetakene om at det er et mål at det ikke skal være korridorpasienter. Målet er også understreket i foretaksmøte hvor det også er lagt til grunn at det skal iverksettes tiltak for å unngå korridorpasienter. De regionale helseforetakene rapporterer tertialvis på andel korridorpasienter ved somatiske sykehus til departementet. Vi ser at dette er en utfordring for enkelte helseforetak.

Det er og har vært en utfordring med korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus HF. Dette har stort ledelsesmessig fokus, og det blir nå tatt nye grep for å bedre situasjonen. Det viktigste tiltaket helseforetaket gjør for å styrke kapasiteten er å åpne en ny medisinsk overvåkningsavdeling. Her vil det bli åtte senger fra januar, og totalt 15 senger fra sommeren. Dette gjøres for å styrke kapasiteten med tanke på ”øyeblikkelig hjelp”-pasienter og kritisk syke pasienter. Andre viktige tiltak er å ta i bruk 14 nye senger på bemannet pasienthotell samtidig som avdelingene samarbeider på tvers for optimal utnyttelse av ledig sengekapasitet og bedret pasientflyt gjennom regelmessige driftsmøter for å redusere antallet korridorpasienter. Helseforetaket vil også fortløpende vurdere å benytte Ski sykehus på en bedre måte.

Helse Sør-Øst RHF oppgir at utfordringen med å få redusert antall korridorpasienter tas på alvor, at det arbeides godt med problemstillingen ved Akerhus universitetssykehus HF, og at det forventes at tiltakene som blir iverksatt vil gi resultater.

Jeg vil følge den videre utviklingen ved sykehuset nøye.