Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:295 (2012-2013)
Innlevert: 19.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kjenner statsråden, ja eller nei, til at politidirektoratet og/eller departementet gjennom de siste 5 årene har blitt meddelt bekymring vedrørende etablert fryktkultur/stor mengde sykmeldinger/trakassering av ansatte knyttet til navngitte politiledere i POD eller noen av landets politidistrikt, og hva har eventuelt vært gjort for å avbøte dette?

Begrunnelse

Både i forkant og etterkant av fremleggelsen av 22. juli-kommisjonens rapport har mulig fryktkultur i norsk politi blitt diskutert. Vel så viktig som å diskutere AT denne type kulturer er etablert, er å stille spørsmål ved hvorfor de har blitt etablert og ikke minst hvem som bidrar til at de eventuelt har fått fotfeste.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er forelagt for Politidirektoratet, som opplyser at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at det eksisterer en «fryktkultur» i politi- og lensmannsetaten. For øvrig opplyses det at man ikke kommenterer forhold rundt enkeltpersoners sykemeldinger.

Politidirektoratet har blant annet opplyst at det vinteren 2011 ble gjennomført en nasjonal medarbeiderundersøkelse i politi- og lensmannsetaten. Det var ingen direkte funn som viser at ansatte i etaten opplever en fryktkultur. Direktoratet har planlagt en ny medarbeiderundersøkelse i første kvartal 2013.

Politidirektoratet har videre opplyst at Arbeidstilsynets prosjekt «Arbeid for helse» som ble gjennomført i 2011 i politiet, heller ikke ga direkte tilbakemeldinger på nasjonalt nivå om at det er en «fryktkultur» i politiet. I oppsummeringen vises det til flere positive aspekter i politiets arbeid for et godt og sikkert arbeidsmiljø. Funn viser at ansatte i politiet fremstår som engasjerte og ansvarsbevisste rundt sin rolle i forhold til publikum, og at det er et godt kollegialt samhold i etaten.

Politidirektoratet har utviklet en ny leder- og medarbeiderplattform, som danner basis for arbeidet med å styrke tilliten mellom ansatte i ledelsen i etaten.

Det er også etablert faste møter mellom de tillitsvalgte, vernetjenesten og arbeidsgiver i politiet. Direktoratet har opplyst at det i disse møtene ikke vært tatt opp saker verken fra tillitsvalgte eller hovedverneombud som indikerer at det finnes en «fryktkultur» i etaten. Senest 15. november 2012 hadde direktoratet møte med de tillitsvalgte uten at noe slikt ble tatt opp.

For øvrig kan jeg opplyse at Politidirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold i politi- og lensmannsetaten. Retningslinjene sier noe om hva som er varsling og hvordan slike saker skal behandles. I tillegg til retningslinjene har etaten også utarbeidet en egen varslingsplakat.

Avslutningsvis kan jeg opplyse at jeg holdes løpende orientert også om arbeidsmiljømessige forhold i politi- og lensmannsetaten, blant annet i forbindelse i styringsdialogen med Politidirektoratet.