Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:297 (2012-2013)
Innlevert: 20.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Kan helseministeren bekrefte at neonatalavdeling ved sjukehuset i Ålesund ikke skal flyttes av økonomiske grunner, - at den skal bestå så lenge avdelingen kan vise til god faglig kompetanse i tråd med det Stortinget har vedtatt?

Begrunnelse

Sunnmørsposten lørdag 17. november, kunne nok en gang fortelle at ledelse og ansatte ved neonatalavdelingen i Ålesund «føler nytt press fra Trondheim» vedrørende sentralisering av neonatalavdelingen til St. Olavs. Stortinget har tidligere vedtatt at neonatalavdelingen ved Sjukehuset i Ålesund skal bestå så lenge den har nødvendig faglig kompetanse. Det er godt kjent at neonatalavdelingen ved Sjukehuset i Ålesund, ved flere anledninger har vist seg å inneha god kompetanse og være fullt på høyde med flere av universitetssjukehusene når det gjelder intensivmedisin for premature barn. Avdelingen som er den eneste mellom Bergen og Trondheim, har i dag beliggenhet i nye moderne lokaler, med nytt utstyr og god faglig kompetanse. I tillegg til dette er avdelingens beliggenhet med nærhet til de fødende og deres pårørende betryggende, ikke bare for de som bor i Møre og Romsdal, men også for deler av Sogn og Fjordane. Usikkerheten som St. Olavs ansatte og Helse Midt gang på gang skaper rundt nyfødttilbudet ved Sjukehuset i Ålesund er slitsomt for de ansatte og skadelig for avdelingen. Jeg håper Helseministeren vil slå fast at neonatalavdeling ved sjukehuset i Ålesund ikke skal flyttes av økonomiske grunner og at den skal bestå så lenge avdelingen kan vise til god faglig kompetanse, til det beste for den fødende, hennes barn og deres pårørende.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Nasjonal helse- og omsorgsplan slår fast at det er et mål å samle funksjoner når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig desentralisere når det er mulig.

Helse Midt-Norge RHF har et helhetlig sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i sin region. For å oppfylle dette må det etableres en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom sykehus som sikrer målet om likeverdige helsetjenester av god kvalitet.

I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2012 ble det satt som mål at de skulle gjennomgå tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling for å sikre adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk.

I Helse Sør-Øst har det regionale fagrådet for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg hatt en bred gjennomgang av tilbudet til nyfødte som trenger intensivbehandling, og stilt faglige krav til avdelinger som skal behandle ulike kategorier syke og for tidlig fødte nyfødte. Rapporten fra fagrådet vil bli behandlet av ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. De andre helseregionene har valgt andre tilnærminger.

De regionale helseforetakene vil rapportere på oppdraget i årlig melding for 2012.