Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:300 (2012-2013)
Innlevert: 20.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 27.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Hvordan mener statsråden dette reflekteres i Stoltenberg-regjeringens bevilgninger til Oslo politidistrikt, og hvordan kan vi øke oslofolks bevegelsesfrihet og trygghetsbehov?

Begrunnelse

Oslo har en overproporsjonal, og stadig økende, andel av all registrert kriminalitet i Norge. Hovedstaden har 23,5 pst. av all registrert kriminalitet i landet første halvår 2012, samtidig som vi befolkningsmessig utgjør 12 pst. Det er i all hovedsak vinningskriminalitet som øker i omfang – eksempelvis foregår 74,6 pst. av alle lommetyverier i Norge i Oslo Politidistrikt (første halvår 2012). Det er også økning i 8,4 pst. på simple tyverier, og en økning på 11,1 pst. i kategorien ran og utpressing. Rapporter fra Oslo politidistrikt tyder på at dette bl.a. skyldes et større trykk i innreisekriminalitet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Oslo er en trygg by. Ni av ti som bor i Oslo politidistrikt føler seg trygge der de bor og ferdes, viser Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse fra 2010. Befolkningen i Oslo er også blant de som i størst grad opplever at politiet er der det skjer, når det skjer. Tall fra tilsvarende undersøkelse i 2012 er ikke klar ennå, men jeg har ingen grunn til å tro at dette bildet vil bli vesentlig endret.

Jeg har nylig besvart et spørsmål fra stortingsrepresentant Afshan Rafiq om hvilke tiltak jeg prioriterer for å styrke Oslo-politiet, slik at Oslo igjen blir trygg (spørsmål 278). Jeg tillater meg å vise til dette svaret.

Antall anmeldte lovbrudd i Oslo var høyere i 2011 enn i 2006. Samtidig har kriminalitetsraten per 1 000 innbyggere gått noe ned. I forhold til befolknings-veksten er det med andre ord ingen økning i den registrerte kriminaliteten i Oslo.

Det har vært en stor økning av antallet anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted fra ca. 10 000 saker i 2010 til ca. 15 000 saker i 2011. Hele 73 % av denne type saker i Norge ble anmeldt i Oslo i 2011. For 1. halvår 2012 er dette økt til ca. 75 %. Oslo politidistrikt har styrket arbeid mot det økende antall lommetyverier. Arbeidet har allerede bidratt til flere pågripelser og aktiviteten vil videreføres og bli ytterligere styrket i 2013.

Det satses særskilt på å øke tryggheten i områder av sentrum som har vært oppfattet som utrygge. Det arbeides aktivt opp mot åpne rusmiljøer og det satses på tilgjengelighet og synlighet gjennom patruljering og oppsøkende virksomhet. Både sentralt og på bydelsnivå er det et godt forebyggende samarbeid mellom politi og kommune gjennom det etablerte SLT-samarbeidet, som i Oslo går under betegnelsen Salto – Sammen lager vi et trygt Oslo.

Under denne regjeringen har politi og påtalemyndigheten fått tilført betydelige ressurser. Budsjettet til Oslo politidistrikt har økt fra 1,3 milliarder kroner i 2005 til 2,06 milliarder kroner i budsjettforslaget for 2013.

I 2013 foreslått en bevilgning til planlegging av et nytt beredskapssenter. Målet er at dette vil bedre politiets beredskap og responstid.

Det er politimesteren som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet. Politimesteren kjenner de lokale utfordringene og kan vurdere hvilke tiltak som gir best effekt. Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.