Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:309 (2012-2013)
Innlevert: 21.11.2012
Sendt: 22.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva konkret har statsråden gjort med forslaget om egen Offeromsorg, samt endringer i forhold til erstatning til barn som blir voldsofre ved en kriminell handling utenfor Norges grense, begått av norsk statsborger og tilkjent erstatning i det norske rettsystemet?

Begrunnelse

I behandlingen av Dok 8:156 (2010-2011) og Prop. 65L (2011-2012)ble det behandlet mange forslag som berører voldsofre. Videre ble det også satt fokus på å endre muligheten for å søke voldsoffererstatning for barn i saker der man tilkjenner erstatning i norsk rett, men hvor ugjerningen har funnet sted utenfor Norges grenser men med norsk gjerningsperson. Her viste statsråden til at det ble arbeidet med en endring på dette området.
Komiteen sluttet seg også enstemmig til at regjeringen skulle vurdere ordningen med en Offeromsorg etter mal som Brottsoffermyndigheten i Sverige.
Dessverre kan jeg ikke se at det i årets budsjett har blitt vist vilje og handlekraft på disse områdene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til Prop. 1 S (2012-2013) der det heter at Justis- og beredskapsdepartementet vil gjennomgå de samlede tiltakene for voldsofre i Norge og vurdere om det er behov for å supplere dem med ytterligere tiltak, for eksempel etablering av en kriminalitetsoffermyndighet. En slik gjennomgang, som også vil omfatte en vurdering av om det er hensiktsmessig med et voldsofferfond, vil nødvendigvis ta noe tid. Jeg vil komme tilbake til Stortinget så snart gjennomgangen er sluttført og jeg har truffet mine konklusjoner.

Jeg kan opplyse at Justis- og beredskapsdepartementet også vurderer om man i særlige tilfeller bør kunne gi voldsoffererstatning til utenlandske barn som har blitt utsatt for overgrep av nordmenn i utlandet.