Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:312 (2012-2013)
Innlevert: 22.11.2012
Sendt: 23.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Ifølge tidligere bokføringsforskrift skulle man ikke beregne merverdiavgift på opptjente, ikke fakturerte inntekter, som er inkludert kundefordringene i byggeprosjekter. I forarbeidene til ny bokføringslov ble det heller ikke drøftet en endring på dette punktet.
Mener finansministeren mva. skal svares før fakturering til kunde, eller legger finansministeren til grunn at regelverket skal være videreført i ny bokføringsforskrift slik det gjaldt før?

Begrunnelse

Vi er kjent med at Skatt vest i bokettersynsrapport varsler etterberegning av merverdiavgift på innestående beløp i entreprenørbransjen, dvs. beløp som iht. avtale mellom partene tilbakeholdes og ikke skal betales før etter ferdigstillelse av prosjektet.
Dette reiser prinsipielle spørsmål og det kan oppfattes som svært urimelig at det gjennomføres en etterberegning ovenfor én aktør eller noen få aktører i bransjen, når hele bransjen etter langvarig praksis avgifts beregner innestående i sluttfaktureringen.
Etterberegning overfor enkeltaktører innebærer en likviditetsinndragning og konkurransevridning i forhold til alle de andre aktørene i bransjen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Foreliggende spørsmål tar opp regelverket om tidfesting av merverdiavgift. Merverdiavgiftslovens regler er på dette området knyttet til gjeldende regler om bokføring og de alminnelige prinsipper for bokføring. En fullstendig gjennomgang av dette regelverket vil være for omfattende i et slikt svar. Jeg kan heller ikke gå inn i konkrete enkeltsaker og vil derfor begrense meg til å knytte noen generelle kommentarer til enkelte sentrale periodiseringsprinsipper som særlig har betydning for merverdiavgiften.

Hovedregelen for tidfesting av merverdiavgift er at avgiften skal oppgis i omsetningsoppgaven for den terminen dokumentasjonen er utstedt, jf. merverdiavgiftsloven § 15-9. Tidsfestingen av inngående og utgående merverdiavgift avhenger således av datoen salgsdokumentasjonen er utstedt. Periodiseringsreglene ivaretar prinsippet om symmetri mellom tidfesting av inngående og utgående avgift, se Ot. prp. nr. 46 (2003-2004) kapittel 9.4. Om varen eller tjenesten er betalt, er som hovedregel uten betydning for periodiseringen.

Som hovedregel kan ikke salgsdokumentasjon utstedes før varen eller tjenesten er levert, jf. merverdiavgiftsloven § 15-10 tredje ledd. Tidspunktet for når salgsdokument skal utstedes er nærmere regulert i bokføringsforskriften §§ 5-2-2 flg. I henhold til bokføringsforskriften § 5-2-2 skal salgsdokumentasjon utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering. I forskriften er det gitt unntak fra dette utgangspunktet, herunder blant annet for løpende levering.

For tilfeller hvor det skjer løpende levering skal salgsdokumentasjon utstedes senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen, jf. bokføringsforskriften § 5-2-4. Dette kan blant annet være aktuelt innen bygge- og anleggsbransjen. Dersom det er snakk om ubetydelige leveranser, kan utstedelsen utsettes ytterligere. I enkelte tilfeller, typisk i byggebransjen, blir det avtalt at levering og fakturering først skal skje ved ferdigstillelse. Avgiftsmyndighetene har på nærmere vilkår godtatt at avgiftsberegningen i disse tilfellene blir utsatt til etter ferdigstillelse (såkalte complete contracts). Periodiseringen av merverdiavgiften ved bygg- og anleggsarbeider vil dermed kunne avhenge av om det blir ansett å skje løpende levering eller om det dreier seg om en kontrakt hvor levering og fakturering er avtalt å skje ved ferdigstillelse.

Spørsmålsstillingen som representant Tybring-Gjedde tar opp synes å gjelde fakturering av ”innestående” beløp i bygge- og anleggsbransjen. Med ”innestående” menes beløp som i henhold til avtale mellom partene holdes tilbake som sikkerhet, og som først skal betales etter at bygget eller anlegges er ferdigstilt. Bokføringsforskriften har ingen særskilt bestemmelse som regulerer fakturering av ”innestående”, slik som tidligere forskrift nr. 62 til merverdiavgiftsloven.

Jeg er kjent med at Norsk Regnskapsstiftelse ved Bokføringsstandardstyret har en sak til behandling om når tilbakeholdt beløp for sikkerhet innen bygg og anlegg skal faktureres. Av denne grunn finner jeg det ikke hensiktsmessig å gå mer konkret inn i denne spørsmålsstillingen.