Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:336 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Hva er den faglige begrunnelsen for å flytte Ørskog-Sogndal-traseen fra Humlestøl til Storebru / Eikefjord i Flora kommune, og har denne omleggingen vært utredet og sendt på høring, og hvilke møter og befaringer har statsråden hatt i behandlingen av denne saken?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Klagebehandlingen av delstrekningen gjennom Flora inngår i departementets delvedtak av 21. desember f.å. Som det fremgår av dette delvedtaket var det omsøkt flere traséalternativer av Statnett i Flora. Til grunn for konsesjonsbehandlingen forelå det godkjente konsekvensutredninger for alle alternativer. Alle alternativer har vært gjenstand for omfattende høringsrunder, befaringer og møter under konsesjonsbehandlingen både i NVE og i departementet. Klagebehandlingen i departementet ble innledet med møter og befaring blant annet i Nordfjord i oktober 2009.

Departementet foretok endring fra NVEs vedtak, slik at traseen i Flora nå skal gå via Storebru. Avgjørende for departementets valg av trasé var at denne i størst grad vil medføre samlokalisering/parallellføring med eksisterende ledningsnett på strekningen. Dermed unngås fremføring av ledningen i nye landskapsrom og hvor ytterligere bebyggelse ville bli berørt. Departementets fullstendige vurderinger fremgår av departementets vedtak av 21. desember 2011.

Når det gjelder hvilke møter og befaringer jeg har vært på i anledning saken viser jeg til mitt svar av 8. november på spørsmål nr. 213 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen.