Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:318 (2012-2013)
Innlevert: 22.11.2012
Sendt: 23.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Hva er den faglige begrunnelsen for å flytte Ørskog-Sogndal-traseen i bygda Viksdalen i Gaular kommune, og har denne omleggingen vært utredet og sendt på høring, og hvilke møter og befaringer har statsråden hatt i behandlingen av denne saken?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Klagebehandlingen av delstrekningen gjennom Bremanger inngår i departementets delvedtak av 21. desember f.å. Som det fremgår av dette delvedtaket var det omsøkt tre traséalternativer av Statnett i Bremanger. Til grunn for konsesjonsbehandlingen forelå det godkjente konsekvensutredninger for alle tre alternativer. Alle alternativer har vært gjenstand for omfattende høringsrunder, befaringer og møter under konsesjonsbehandlingen både i NVE og i departementet. Klagebehandlingen i departementet ble innledet med befaring og møter blant annet i Svelgen i oktober 2009. Alle traséalternativer i Bremanger var omfattet av denne befaringen.

NVE ga konsesjon til trasé gjennom Førdedalen. Bremanger kommune var blant dem som påklaget NVEs vedtak. Kombinasjonsalternativet ville berøre både Førdedalen og Myklebustdalen, og ble utelukket av departementet for å unngå inngrep i begge dalfører. Departementets vedtak innebærer at kraftledningen skal fremføres i Myklebustdalen. Avgjørende for departementets vedtak var at trasé i Myklebustdalen ville innebære langt større grad av samlokalisering med eksisterende ledningsnett enn NVEs valg av trasé. Den vedtatte traseen har en lengde på om lag 21 kilometer. Av dette går om lag 4 kilometer gjennom Sørdalen naturreservat. For å redusere virkningene i naturreservatet ble Statnett pålagt å kable eksisterende 66 kV ledning gjennom reservatet. Departementets fullstendige vurderinger fremgår av departementets vedtak av 21. desember 2011.

Når det gjelder hvilke møter og befaringer jeg har vært på i anledning saken viser jeg til mitt svar av 8. november på spørsmål nr. 213 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen.