Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:321 (2012-2013)
Innlevert: 22.11.2012
Sendt: 23.11.2012
Besvart: 03.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Fredag den 2. november ble en fisker meldt savnet uten for Bolga i Meløy kommune. Fiskeren er fremdeles ikke funnet. Det ble i starten lett etter fiskeren med helikopter og båter fra forsvaret og kystvakten i tillegg til mange frivillige. Etter at håpet om å finne fiskeren i live er svunnet hen, har også innsatsen fra kystvakt og forsvaret forsvunnet.
Hva vil statsråden gjøre for å sette inn alt tilgjengelig mannskap fra forsvar og kystvakt i letingen med en miniubåt etter den savnede?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Når søk etter savnet person går over til å bli søk etter antatt omkommet person, reiser dette vonde og vanskelig dilemma. Vi må ha forståelse for den fortvilelsen pårørende i en slik situasjon føler.

Imidlertid vil det etter en viss tid være riktig å legge til grunn at den savnede er antatt omkommet, slik som i denne saken representanten viser til.

Jeg har for å kunne danne meg et grunnlag innhentet faktaopplysninger om aktuelle søk. Jeg legger til grunn at representantens spørsmål er rettet mot søk etter omkommet og ikke mot søk etter savnet person.

Jeg har fått opplyst følgende fra Politidirektoratet:

«Fiskeren Kjell Johansen, Bolga, ble av pårørende meldt savnet fra fiskefeltet Storøyflaget sør for Bolga fredag den 02.11.2012. Båten hans ”RAMONA” ble funnet tom og hengende fast i en garnlenke i samme område. En støvel tilhørende Kjell Johansen ble under trekking funnet i dette garnet. Det syntes åpenbart at fiskeren hadde falt ut av båten.

Redningsaksjonen ble avsluttet 03.11.2012 kl. 16:00. Søket gikk fra dette tidspunkt over til SEAO. (Søk Etter Antatt Omkommet)

Ut fra opplysninger fra redningsaksjonen, beregninger fra HRS, VTS, FOH, sammenholdt med strøm og vindberegninger samt opplysninger fra lokale fiskere og pårørende, ble det tatt ut et område på havbunnen hvor det var sannsynlig at den omkomne kunne befinne seg. Dette området har politiet prioritert og er gjennomsøkt uten funn.

Tilsvarende beregninger ble gjort mht. overflatesøk.

Det er gjort søk på havbunnen i planlagt område,

- fredag 9.11.12 på ettermiddagen med ROV(mini ubåt), v/Seløy Undervannsservice

- lørdag 10.11.12 kl 07:00-18:00, ROV v/Kystverket NSO Crusader

- søndag 11.11.12 kl 08:00-19:00, ROV v/Kystverket NSO Crusader

- lørdag 17.11.12 kl 12:00-24:00, ROV v/Nærøysund Aquaservice

- søndag 18.11.12 kl 08:00-17:00, ROV v/Nærøysund Aquaservice

- søndag 25.11.12 kl 21:00-03:00, ROV v/Nærøysund Aquaservice

- mandag 26.11.12 kl 09:00-19:00, ROV v/Nærøysund Aquaservice (på dette tidspunkt var hele primærområdet gjennomsøkt)

Overflate/strandsøk i planlagt område,

- fredag 9.11.12 ca. kl 11:00-14:00, flysøk v/Bodø flyklubb

- lørdag 10.11.12 kl 08:00-16:00, strandsøk v/Meløy Kystlag (6 mann, småbåter)

- søndag 11.11.12 kl 08:00-16:00, strandsøk v/Meløy Kystlag

- søndag 11.11.12 kl 11:00-14:00, flysøk v/Bodø flyklubb

Overflatesøk/strandsøk vurderes fortløpende.

Politiet har hatt god dialog med de pårørende som blir holdt fortløpende orientert om søket.

Politiets fokus og mål har vært å finne den savnede fiskeren. Det har vært kontaktet flere eksterne samarbeidspartnere som av ulike årsaker ikke har hatt mulighet til å bistå politiet.

Søket er ikke avsluttet som SEAO-søk. Det ble bevilget penger til fullført søk av primærområdet under vann, hvor det i starten ble vurdert som mer sannsynlig at han kunne være. Når savnede dessverre ikke ble funnet der er områdene hvor han nå kan være veldig store. Det er ikke lengre noen steder hvor det er mer eller mindre sannsynlig at savnede kan være. Det vil fortsatt bli brukt penger i SEAO-ordningen på overflatesøk og strandsøk. Politiet er videre kjent med at søket pågår med ressurser skaffet til veie av private aktører og Meløy kommune. Politiet leder og koordinerer dette.»

Ut i fra den redegjørelsen som jeg har mottatt fra Politidirektoratet er jeg av den oppfatning at saken har vært håndtert på en faglig riktig og forsvarlig måte innenfor gjeldende rammer for slike søk. Totalt er det gjennomført søk med ROV (mini ubåt) i til sammen 59 timer og overflate/strandsøk i til sammen 22 timer. SEAO ordningen som sådan ble etablert i 2001 med den hensikt å søke etter savnede personer når det ikke lenger er sannsynlig å finne dem i live og HRS derfor har avsluttet sine søk. Det er i all hovedsak de samme ressurser som benyttes både til tradisjonell redningstjeneste og til SEAO-søk, selv om de administrative rammene er forskjellig. Rent prinsipielt vil man derfor også måtte se på de samlede ressursene ved spørsmål om ytterligere søk etter omkommet. Hovedprioritet vil alltid bli gitt til søk for å redde liv og helse.

Jeg ser derfor ikke at det er grunnlag for å overprøve de avgjørelser som er tatt eller for å gi føringer eller ta initiativ for de søk som nå foretas.

Avslutningsvis vil jeg nevne at regjeringen på bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, har foreslått å øke bevilgningen i 2012 med 5 mill. kr. på kap. 440, post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøar og vassdrag, jf. prp. 23 S (2012-2013).