Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:326 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 26.11.2012
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 30.11.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Er det slik nå at en kan forvente at søknader om større utbygginger f.eks. Vefsna er mer aktuell å satse på en et betydelig antall småkraftverk, og hva vil statsråden gjøre i den sammenheng?

Begrunnelse

I forbindelse med debatten om skadevirkninger på natur og miljø når det gjeld utbygginger av vannkraftanlegg registrerer en at i Teknisk ukeblad går tidligere statssekretær Heidi Sørensen ut og mener at utbygging av små kraftverk er mer skadelig en store. Ut fra disse synspunkta skapes det en forventning om et linjeskifte i disse sakene da dette er nye toner fra fremtredende aktører i disse spørsmålene.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Konsesjonsbehandlingen av vannkraft hører under mitt ansvarsområde. Både fordelene ved utbygginger og ulemper for natur og miljø vurderes i konsesjonsbehandlingen. Spørsmålet er derfor i samråd med miljøvernministeren overført til meg som ansvarlig statsråd.

Slik det framgår av regjeringens politiske plattform (Soria-Moria II) er det et mål å øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Elsertifikatsamarbeidet med Sverige er det viktigste virkemiddelet for denne satsningen. Sammen med Sverige har vi som mål å øke den fornybare elproduksjonen med 26,4 TWh innen 2020. Målet skal blant annet nås gjennom utbygging av mer vannkraft. Regjeringen har lagt til grunn at vannkraftutbygging skal skje gjennom opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk og gjennom skånsom ny utbygging.

Det er riktig at det fra mange hold, også fra miljøvernmyndighetene, er påpekt at mange små utbygginger kan være mer skadelig enn få store. Vi har nå mer kunnskap om sumvirkninger av mange små anlegg, og legger derfor opp til en regionvis behandling av småkraftsaker. Konsesjonsbehandlingen av småkraftverk er basert på ”Retningslinjer for små vannkraftverk” som mitt departement utga i 2007 i samråd med Miljøverndepartementet. Retningslinjene skal sikre at de småkraftverkene som får konsesjon er miljømessig forsvarlige.

Det bør være et mål å få mest mulig kraft for en minst mulig kostnad for miljøet. Dette er vurderinger som inngår i enhver konsesjonsbehandling.

Jeg er likevel uenig i at vi må velge mellom småkraft og større prosjekter. Jeg mener vi har gode muligheter både for en miljømessig forsvarlig utbygging av småkraftverk de nærmeste årene, og for opprustning, utvidelse samt ny utbygging av skånsomme større prosjekter.

Jeg er opptatt av dialog med miljøvernmyndighetene for å finne fram til de prosjektene som gir mest kraft til minst mulig miljøkostnad. Ordningen med elsertifikater vil gjøre flere prosjekter lønnsomme. Oppgaven nå er å få disse prosjektene fram i tide slik at deltakelse i elsertifikatmarkedet blir mulig. Styrking av og økt effektivitet i konsesjonsbehandlingen er derfor noe jeg har satset sterkt på og som jeg vil satse videre på.

Utbygging av Vefsna nevnes som et konkret eksempel i spørsmålet. Vefsna ble vernet av Stortinget i 2009 og det er derfor ikke aktuelt med en betydelig utbygging av dette vassdraget. I forbindelse med vernet ble det imidlertid bestemt at det skulle iverksettes et helhetlig planprosjekt for å legge til rette for mindre, skånsomme kraftutbygginger i sidevassdrag. Det ble også bestemt at grensen på 1 MW for utbygging i vernede vassdrag ikke gjelder i Vefsna, forutsatt at utbyggingene ikke kommer i strid med verneverdiene.

Planprosjektet er forventet avsluttet i 2013/2014. Jeg er spent på resultatene fra prosjektet og på om disse kan ha overføringsverdi til andre vernede vassdrag.