Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:327 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 06.12.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Dersom miljøvernministeren deler Venstres syn om at statlige nybygg bør være forbilder på dette området, hva vil da statsministeren gjøre for at statlige virksomheter og foretak ved lokalisering av nybygg må følge prinsipper og krav i "Nasjonale forventninger" og RPR på samme måte som fylker og kommuner?

Begrunnelse

Staten setter i dag strenge krav til kommuner og private utbyggere om klima og miljøhensyn bl.a. gjennom "RPR areal og transportplanlegging" og "Nasjonale forventninger for lokal og regional planlegging".

"Hvis vi sørger for at boliger, handel og arbeidsplasser legges nær jernbanestasjoner og andre trafikknute- punkter, vil behovet for biltransport bli mindre. Slik kan vi få reduserte bilkøer, mindre luftforurensning og lavere utslipp av klimagasser."

sa tidligere miljøvernminister Erik Solheim i juni 2011.
Store statlige institusjoner som universiteter, direktorater eller sykehus bør også underlegges de samme retningslinjer som man stiller til kommuner og private utbyggere. Men det finnes flere eksempler på at det motsatte har skjedd og skjer:

1. Nye A-hus på Lørenskog har skapt samferdselsutfordringer siden regjeringen ikke har fulgt opp med midler til t-bane til Lørenskog.
2. Det nye Sykehuset Østfold bygges inntil E6, uten jernbane og dårlig lokalisert i sammenheng med bussruter.
3. Sykehuset Innlandet HF vurderer nedlegging av de bynære sykehusene i Hamar, Lillehammer og Gjøvik og bygging av nytt sykehus bl.a. på Biri, også uten baneforbindelse.
4. Vestre Viken HF vurder å flytte områdesykehuset fra Drammen. De vurderer alternativer som Hokksund som ligger langt vest for det befolkningsmessige tyngdepunktet i helseregionen som også omfatter kommunene Asker og Bærum.

Lokalisering av store statlige institusjoner med mange arbeidsplasser og brukere, må framstå som forbilder for god miljøvennlig samordnet areal og transportplanlegging. Dessverre viser eksemplene at det motsatte skjer. Store statlige institusjoner får nybygg som skaper stor økning i transportbehov, biltrafikk og klimautslipp og ulemper for pasienter og ansatte.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet om lokalisering av statlige arbeidsplasser har vært på dagsordenen lenge. Jeg vil blant annet vise til mitt svar til representanten Grande i juli i år som svar på spørsmål nr. 1668 til skriftlig besvarelse.

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 2011. Forventningene er hjemlet i plan- og bygningslovens § 6-1 og uttrykker forventninger rettet mot den regionale og kommunale planleggingen. Forventningene inneholder gjeldende politikk for blant annet by- og tettstedsutvikling. Her uttrykkes det eksplisitt en forventning om at kommunene følger opp de regionale planene slik at handelsvirksomhet og andre private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner lokaliseres sentralt og i tilknytning til knutepunkter for kollektivtransport.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Der foreslått lokalisering ikke er i tråd med retningslinjene eller nasjonale forventninger gir dette grunnlag for innsigelse fra fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen.