Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:329 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 04.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Aftenposten skriver den 22.11. at snart vil "veiene fylles med flere vogntog". Godsruten Oslo-Malmø legges ned og kapasiteten reduseres Oslo - Trondhjem. Årsaken oppgis å være mange forsinkelser grunnet feil på jernbanelinjene og naturkatastrofer som ras og flom. Elektrifisering av Røros/Solørbanen vil kunne betraktes som et dobbeltspor Oslo - Trondhjem og åpne for en godsrute ut av Midt- og Sørøst-Norge der man unngår Oslo helt.
Vil statsråden ta initiativ til å utrede denne muligheten?

Begrunnelse

Nedleggelse og reduksjon av godskapasitet er dårlig nytt for miljø og klima og kan vanskelig aksepteres om man skal ha ambisjon om å redusere Norges klimautslipp. Utviklingen går i motsatt retning av det ønskelige. En arbeidsgruppe i Nord-Østerdal og Hedmark Fylkeskommune har beregnet kostnaden for elektrifisering og nødvendig oppgradering av Rørosbanen og Solørbanen med avstikker til Hamar til 3,6 mrd. kr. Dette framstår som en billig og enkel måte å øke driftsstabiliteten på forbindelsen Oslo-Trondhjem på og åpner også for helt nye muligheter ut av Norge der man kan unngå å måtte innom Oslo.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet følger situasjonen i godsmarkedet nøye. En forutsetning for en konkurransedyktig godstransport på jernbane er at infrastrukturen og jernbanens systemer er robuste og pålitelige. For å bedre regulariteten og punktligheten er det viktig å videreføre og forsterke den store satsingen på drift- og vedlikehold av jernbane- nettet som regjeringen har gjennomført de siste årene i inneværende planperiode. Den samlede bevilgningen for årene 2010-2013 ligger ca. 2 mrd. kr høyere en planrammen i NTP.

Stengingen av Dovrebanen sist vinter viste at Rørosbanen kan fungere som en avlasting i slike situasjoner. Rørosbanen kan likevel ikke ta all godstrafikk, både fordi den ikke er elektrifisert og fordi den har langt mindre kapasitet enn Dovrebanen.

Departementet mottok rapporten ”Utvikling av Røros- og Solørbanen” på et møte 5. november 2012. Rapporten, som er utarbeidet av CIVITAS på oppdrag fra Jernbane- forum Røros- og Solørbanen, tar til orde for å elektrifisere Røros- og Solørbanen, og samtidig bygge fjernstyring av signaler og sporveksler der dette mangler i dag. Samlede kostnader anslås til i størrelsesorden 3,6 mrd. kr. Rapporten er nå til vurdering i Jernbaneverket. Etatene har ikke funnet plass til å prioritere elektrifisering av Røros- og Solørbanen innenfor sitt planforslag til NTP 2014-2023 innenfor de ulike økonomiske rammealternativer. Jernbaneverket arbeider for tiden med å utforme en strategi for de jernbanestrekninger som ikke er elektrifiserte.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget forslag om prioriteringer av nye jernbaneprosjekter som ønskes gjennomført i kommende planperiode i forbindelse med stortings- meldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.