Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:331 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hva er beregningsgrunnlaget for statsrådens uttalelser om kostnad ved løpende barnehageopptak?

Begrunnelse

Undertegnede viser til statsrådens uttalelse om kostnadene ved innføring av løpende opptak i barnehagene på debattmøte om barnehager ved Høgskolen i Oslo og Akershus denne uken, hvor statsråden tallfestet kostnadsanslaget til fire til fem milliarder kroner. På bakgrunn av at Kunnskapsdepartementet i årets budsjettspørsmål 198 uttaler at de ikke har grunnlag for å foreta en beregning av kostnadene ved løpende opptak, bes det om oppdatert informasjon om beregningsgrunnlaget for prisanslaget.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål nr. 331 fra representanten Hofstad Helleland om kostnadene ved å innføre løpende barnehageopptak.

Kunnskapsdepartementet har gjort noen løsere anslag av dette som indikerer at løpende opptak vil kreve mellom 15 000 og 30 000 flere barnehageplasser, noe som er anslått å koste mellom 3 og 5 mrd. kroner. Tallene er svært usikre blant annet fordi vi ikke har oversikt over hvor mye kapasitet som allerede er etablert for å ta opp barn på våren etter hvert som de fyller ett år. Det er videre usikkert hvordan innføring av løpende opptak vil påvirke etterspørselen etter barnehageplasser. Departementet har heller ikke fått utført beregninger av innsparingen i kontantstøtten, men har basert seg på usikre anslag.

På grunn av den store usikkerheten knyttet til kostnadene ved løpende opptak ble ikke tallene oppgitt i svaret på spørsmål 198 fra Høyres stortingsgruppe. For å foreta en nøyaktig beregning av kostnadene ved løpende opptak vil det bl.a. være nødvendig å telle antall barn i barnehage om våren, og ikke bare per 15.12, slik som i dag. Det vil også være nødvendig å foreta undersøkelser av hvordan innføring av løpende opptak vil påvirke etterspørselen etter barnehageplasser.

Regjeringens målsetting på sikt er å innføre krav om minimum to opptak i året til barnehager for å redusere ventetiden. Vi har derfor prioritert å innhente kunnskap som er nødvendig for å beregne kostnadene ved to opptak framfor å foreta undersøkelser som gir bedre grunnlag for å beregne kostnadene ved å innføre løpende opptak.