Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:341 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvilken tidsbruk og kostnadsramme ser statsråden for seg er nødvendig for å innføre fast bevæpning for operative polititjenestemenn?

Begrunnelse

Politiets Fellesforbund vedtok for kort tid siden at de ønsker bevæpnet politi. I tillegg har en meningsmåling publisert nettopp vist at et flertall av befolkningen er positive til fast bevæpning.
Dette er sterke signaler som vi justispolitikere må ta på alvor. Jeg er derfor svært opptatt av at fast bevæpning i så fall skal innføres i ordnede former. Jeg ønsker å se en fremstilling hvor man planmessig viser kostnader og tidsplan for gjennomføring av nødvendig trening blant operative mannskaper. Videre er det viktig å få klarlagt hvor mange årsverk som vil være nødvendig for å vedlikeholde ferdigheter knyttet til bevæpning for alle operative tjenestemenn på årlig basis, og hva dette vil ha å si for den generelle beredskapen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har ikke tatt stilling til om det bør innføres fast bevæpning for operative polititjenestemenn, og derfor heller ikke vurdert eventuell tidsbruk og kostnadsramme.

En generell bevæpning vil få økonomiske konsekvenser utover innkjøp av våpen. De samlede kostnadene lar seg ikke identifiseres før en bevæpnings- og treningspraksis er utredet.

Som tidligere varslet legges det fram en stortingsmelding våren 2013 som en oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. Den vil bl.a. si noe om behovet for økt kompetanse, herunder på våpen og skarpe oppdrag. Jeg har også nedsatt en analysegruppe som bl.a. skal se på mulige endringer for bedre oppgaveløsning i politiet. Stortinget vil bli orientert om dette arbeidet på egnet måte.