Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:343 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Er det riktig at Helse- og omsorgsdepartementet mener at endringene foreslått i høringsnotatet om endringer i pasientrettighetsloven som gir foretakene plikt til å melde fra til HELFO når de vurderer at de ikke kan gi pasienten behandling innen fristen, ikke har store økonomiske konsekvenser?

Begrunnelse

I høringsnotatet - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet - er de økonomiske konsekvensene omtalt. I Høringsnotatet omtales forslaget om at hvis spesialisthelsetjenesten allerede ved vurdering av henvisningen, ser at den ikke kan gi pasienten et tidspunkt for oppstart av utredning eller behandling innen forsvarlig tid, skal spesialisthelsetjenesten kontakte HELFO. Det samme gjelder hvis spesialisthelsetjenesten på et senere tidspunkt må endre dato, slik at fristen brytes. I 2011 var det omlag 60 000 fristbrudd, men det var kun 2205 pasienter som tok kontakt med HELFO på eget initiativ. I tillegg innebærer høringsnotatet at omlag femhundretusen flere pasienter skal få en tidsfrist for behandling. Forslaget om å gi spesialisthelsetjenesten i oppgave å melde i fra i forkant av fristbruddet er ikke omtalt under kapittelet "økonomiske og administrative konsekvenser". Det må oppfattes som om Helse- og omsorgsdepartementet mener at dette forslaget bare har mindre økonomiske konsekvenser.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det vises til forslaget i høringsnotatet om at spesialisthelsetjenesten og ikke den enkelte pasient skal kontakte HELFO. Dette er et tiltak for å sikre at pasienter får helsehjelp innen forsvarlig tid, og bidra til likeverdige tjenester i den forstand at det ikke kun er de pasientene som selv kontakter HELFO som sikres helsehjelp innen fristen.

Etter departementets vurdering motiverer ikke dagens ordning i tilstrekkelig grad spesialisthelsetjenesten til å unngå fristbrudd. Forslaget i høringsnotatet vil gi sykehuset et sterkt insentiv til å unngå fristbrudd. Et av formålene med forslaget er å redusere antall fristbrudd gjennom å legge til rette for at det oppstår færre fristbrudd gjennom bedre administrativ styring og planlegging i sykehusene.

Forslaget om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven er for tiden på høring med høringsfrist 16. januar 2013. Regjeringen vil så legge frem en proposisjon for Stortinget som vil drøfte saken i sin fulle bredde. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vil på ordinær måte inngå som en del av arbeidet med statsbudsjettet.