Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:344 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan vurderer statsråden behovet for kompetansehevende tiltak for å bedre samhandlingen på tvers av nød- og redningsetatene, og kan Torpomoen være en aktuell lokasjon for et slikt nasjonalt kompetansesenter?

Begrunnelse

Samordning mellom nød- og redningsetatene er viktig på skadested og under større hendelser/kriser. Fra etatene er det også påpekt et behov for kompetansehevende tiltak for å bedre samhandlingen på tvers av etatsgrensene. Torpomoen i Hallingdal er et senter som har mange forutsetninger for lokalisering av et slikt kompetansesenter, for undervisning og for samordnet øving. Torpomoen har helikopterlandingsplass, helikopterhangar, skytebane, røykdykkeranlegg og områder for ytterligere utbygging. I tillegg er det store øvingsområder med mulighet for mange ulike øvingselementer, som fjell, vann, elv, isbre, skog, bratte stup og tettbygde områder. Stedet har gode vei- og togforbindelser. Torpomoen benyttes i dag som øvingsområde av bl.a. Nordre Buskerud politidistrikt, Norsk Luftambulanse og Brann- og redningsetaten.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Erfaringer fra senere hendelser, ikke minst terroraksjonen 22.7.2011, har illustrert et forsterket behov for samordning og samhandling mellom ulike aktører for å sikre at kriser håndteres best mulig. Regjeringen har derfor etablert samvirkeprinsippet som et av de bærende prinsippene i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, på lik linje med de allerede eksisterende prinsipper om ansvar, nærhet og likhet.

Kompetansehevende tiltak for å bedre samhandlingsevne på tvers av nød- og redningsetatene er viktig og nødvendig. Det finnes i dag en rekke kurs og nasjonale tilbydere av kurs innenfor samvirke rettet mot nød- og beredskapsetatene. Det er videre etablert regionale øvingsutvalg flere steder i landet som samordner planlegging og gjennomføring av samvirkeaktiviteter. Sivilforsvaret er viktige aktører i dette samvirkearbeidet. DSB har i samarbeid med representanter fra nød- og beredskapsetatene utviklet en veileder for organisert samvirketrening som grunnlag for lokal planlegging og gjennomføring.

For å sikre nødvendig grad av samvirke i fremtiden mener jeg at det er nødvendig at nød- og beredskapsetatene sammen sikres god opplæring og øving i samvirke ved ulykker, kriser, katastrofer og terroraksjoner. Sivilforsvaret, Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum, Norges brannskole, samt den virksomhet som skjer ved Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) er viktige aktører i dette arbeidet.

Når det gjelder Torpomoen, mener jeg at det i stedet for å vurdere å opprette flere nasjonale kompetansesentre nå, er viktigere å legge til rette for at de allerede etablerte nasjonale kompetansesentre som ovennevnte, vurderes inn i en helhetlig sammenheng for tverretatlig opplæring og øving for nød- og beredskapsaktører.