Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:347 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Lærerens kompetanse er avgjørende for elevenes kunnskapsinnhenting. Mattekunnskapene til elevene på barne- og ungdomsskolen kunne vært langt bedre. Etter de nye kriteriene vedtatt i Innst. 321 L (2011-2012) så skal lærere som underviser i matte på barne- og ungdomsskolen henholdsvis ha 30 og 60 studiepoeng.
Kan statsråden tallgi hvor mange som underviser i matte uten å oppfylle minstekrav til utdanning, hvilke tiltak settes inn for å oppnå dette, og hvor lang tid vil det ta?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er enig i at vi fortsatt har utfordringer for å styrke kunnskapen til elevene i matematikkfaget. Imidlertid vil jeg peke på at både TIMSS 2007 og PISA 2009 viste tegn til bedring. Resultatene fra begge undersøkelsene viser at det er spesielt de laveste årstrinnene som har hatt nytte av vår satsing tidlig i skoleløpet, med økt timetall og økt lærertetthet. Vi har også fått færre elever i den svakeste gruppen. Ny TIMSS - undersøkelse offentliggjøres 11. desember og vil kunne si oss om vi fortsetter den framgangen vi hadde i TIMSS 2007.

Det er flere faktorer som spiller inn for å få til en god matematikkopplæring, og læreren er den enkeltfaktoren som har størst betydning for at elevene oppnår nødvendige kunnskaper i matematikk.

Lovbestemmelse om nye kompetansekrav for undervisning er vedtatt og skal tre i kraft 1. januar 2014. De nærmere forskriftsbestemmelsene om disse og om justerte kompetansekrav for tilsetting, skal også tre i kraft 1. januar 2014. Et høringsbrev er under utarbeidelse. Forskriftene vil derfor fastsettes i løpet av høsten 2013 og det er således ennå ikke bestemt hvordan kompetansekravene blir. Forslag om 30 relevante studiepoeng for å undervise i matematikk på barnetrinnet, 1. - 7. årstrinn, og 60 relevante studiepoeng for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet, 8. - 10. årstrinn er antydet i Lovproposisjonen, 84 L(2011-2012).

For øvrig kan jeg vise til undersøkelser fra 2006 som viser at 67 % av lærere som underviser i matematikk har fordypning i faget og at 14 % har 60 studiepoeng eller mer. Det er imidlertid et stort antall lærere som har deltatt i videreutdanning i matematikk etter den tid. I strategiene Strategi for videreutdanning av lærere, 2009 -2012, og Kompetanse for kvalitet, 2012 – 2015 er matematikk et prioritert fag. Flere enn 700 lærere har deltatt i videreutdanning i matematikk og av disse har mer enn 600 til nå fullført videreutdanningen. Tilbakemeldingene fra lærere som har deltatt i denne videreutdanningen er svært positive. Jeg venter svar om kort tid på en ny samlet kartlegging av kompetanse til lærere som underviser i grunnskolen.