Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:348 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.12.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kan miljøvernministeren bekrefte at det er regjeringens politikk å igangsette oljevirksomhet i åpnede deler av Nordland VI høsten 2013, og betyr dette i tilfelle at regjeringen har avtalt et kompromiss for oljevirksomhet i disse havområdene i neste stortingsperiode?

Begrunnelse

I sammenheng med oppsummeringen av rapportene fra kunnskapsinnhentingen fra det nordøstlige Norskehavet, som ble lagt fram i Svolvær fredag 23. november, varslet olje- og energiministeren oppstart av oljevirksomhet i Nordland VI. I pressemeldingen fra OED samme dag skrev ministeren:

"Derfor anbefaler jeg det jeg vil kalle en forsiktig utvikling, en tilnærming vi kjenner godt fra norsk sokkel. La oss få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet, inklusiv åpnet del av Nordland VI fra neste høst. På denne måten kan de to næringene få vise i praksis at de kan leve sammen både generelt på norsk sokkel og i denne regionen - spille hverandre gode".

Undertegnede tar det for gitt at olje- og energiministeren talte på vegne av regjeringen da han uttalte seg om dette i oppsummeringen av regjeringens egen kunnskapsinnhenting for disse havområdene. Budskapet ble senere gjentatt i pressemelding fra departementet. Olje- og energiministeren tidfestet oppstart av oljevirksomhet i Nordland VI til høsten 2013.
Striden for eller mot oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen knytter seg til tre spesifikke områder; Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Geografisk ligger Nordland VI lengst sør og strekker seg fra innløpet til Vestfjorden og nordover. Røst ytterst i Lofoten deler Nordland VI cirka på midten. Dette er det området som med rette kan kalles Lofoten. Store deler av Nordland VI ble åpnet for oljevirksomhet i 1994, men KrF, Venstre og SV sørget for at det ble stengt igjen i 2001. I dag er det ingen oljevirksomhet i dette området. Stengingen i 2001 var starten på hele arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet og utgjør kjernen i kampen om oljevirksomheten i det som kalles det nordøstlige Norskehavet, eller Lofoten, Vesterålen og Senja.
SVs seier i forvaltningsplanen i 2006 og 2011 var at det ikke skulle igangsettes oljevirksomhet i noen av disse områdene i inneværende stortingsperiode. I Meld. St. 10 (2010-2011), som KrF var saksordfører for i stortinget, står følgende:

«I de åpnede deler av Nordland VI vil det ikke være petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Det vil heller ikke bli utlyst nye blokker i området i denne stortingsperioden. I forbindelse med kunnskapsinnhentingen for de uåpnede områdene, vil en vurdere behovet for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget også for åpnet areal. Det gjennomføres ikke konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland VII og Troms II og i uåpnede deler av Nordland IV, V og VI i denne stortingsperioden».

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: De rammene regjeringen har satt for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet ligger fast. De framgår av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Stortinget har gitt sin tilslutning til disse.

Dette betyr blant annet at det ikke gjennomføres konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland VII og Troms II og i uåpnede deler av Nordland IV, V og VI i denne stortingsperioden. Det betyr videre at det i de åpnede deler av Nordland VI ikke vil være petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Det vil heller ikke bli utlyst nye blokker i området i denne stortingsperioden. Det betyr også at Olje- og energidepartementet skal gjennomføre en kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II.

Fredag 23. november 2012 ble resultatene fra kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet lagt fram. Jeg er av den oppfatning at kunnskapsinnhentingen har lagt et godt grunnlag for den debatt, og det ordskiftet, som vil foregå i og mellom de ulike politiske partiene framover. Hvilke rammer som vil gjelde etter inneværende stortingsperiode vil bli avgjort av den parlamentariske situasjonen etter neste stortingsvalg.

Da rammene for inneværende stortingsperiode ligger fast, skal ikke regjeringen ta stilling til spørsmålet om eventuell framtidig petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.