Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:349 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 03.12.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Fredag 23. november gikk det ut pressmelding fra OED om at det ikke skal åpnes nytt areal i det nordøstlige Norskehavet nå. Derimot anbefalte ministeren sitat: "det jeg vil kalle en forsiktig utvikling, en tilnærming vi kjenner godt fra norsk sokkel. La oss få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet, inklusiv åpnet del av Nordland VI fra neste høst".
Kan ministeren utdype tidsaspektet og prosessen regjeringen ser for seg for tildeling av lete- og utvinningstillatelser i Nordland VI?

Begrunnelse

I Meld. St. 10 (2010-2011) står følgende:

«I de åpnede deler av Nordland VI vil det ikke være petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Det vil heller ikke bli utlyst nye blokker i området i denne stortingsperioden. I forbindelse med kunnskapsinnhentingen for de uåpnede områdene, vil en vurdere behovet for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget også for åpnet areal. Det gjennomføres ikke konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland VII og Troms II og i uåpnede deler av Nordland IV, V og VI i denne stortingsperioden».

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: De rammene regjeringen har satt for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet ligger fast. De framgår av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Stortinget har gitt sin tilslutning til disse.

Dette betyr blant annet at det ikke gjennomføres konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland VII og Troms II og i uåpnede deler av Nordland IV, V og VI i denne stortingsperioden. Det betyr videre at det i de åpnede deler av Nordland VI ikke vil være petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Det vil heller ikke bli utlyst nye blokker i området i denne stortingsperioden. Det betyr også at Olje- og energidepartementet skal gjennomføre en kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II.

Fredag 23. november 2012 ble resultatene fra kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet lagt fram. Jeg er av den oppfatning at kunnskapsinnhentingen har lagt et godt grunnlag for den debatt, og det ordskiftet, som vil foregå i og mellom de ulike politiske partiene framover. Hvilke rammer som vil gjelde etter inneværende stortingsperiode vil bli avgjort av den parlamentariske situasjonen etter neste stortingsvalg.

Da rammene for inneværende stortingsperiode ligger fast, skal ikke regjeringen ta stilling til spørsmålet om eventuell framtidig petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet, herunder åpnet del av Nordland VI.