Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:352 (2012-2013)
Innlevert: 27.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 04.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Kan statsråden nå redegjøre nærmere for videre fremdrift i denne viktige reformen?

Begrunnelse

Stortinget behandlet hovedtrekkene i yrkesskadereformen i forbindelse med revidert statsbudsjett våren 2012, jf. Prop. 111 (2011-2012) side 48-50 og innst.nr. 375 (2011-2012). Regjeringen varslet i prp. 111 at den vil komme tilbake til Stortinget med et konkret lovforslag i løpet av vårsesjonen 2013.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er to obligatoriske ordninger som til sammen sikrer arbeidstakere full erstatning ved yrkesskader og yrkessykdommer. Dette er folketrygdens særregler som hører under Arbeids- og velferdsetaten, og en lovpålagt yrkesskadeforsikring som administreres av arbeidsgivers forsikringsselskap. Arbeidstakere og arbeidsgivere må dermed forholde seg til ulike regelsett og administrative systemer, noe som er komplisert og ressurskrevende. Det er bred enighet om at dagens system ikke lenger er tidsmessig og har svakheter som gjør at det er påkrevet med en reform.

Regjeringen la i revidert nasjonalbudsjett (Prop. 111 S (2011-2012)) frem forslag til en ny yrkesskadeordning som innebærer at dagens to regelverk slås sammen i én ny lov som skal administreres av en ny enhet i offentlig regi. Forslaget innebærer også et mer rettferdig og tidsmessig yrkessykdomsregelverk.

I Prop. 111 S (2011-2012) ble det varslet at Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med et konkret lovforslag i vårsesjonen 2013.

Arbeidet med ny yrkesskadeordning er omfattende, og det gjenstår en god del arbeid, spesielt knyttet til hvordan en ny yrkesskadeordning skal organiseres og administreres. Utfordringer knyttet til ny organisering ble også påpekt i Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (Innst. 375 S (2011-2012)).

For å sikre at en ny yrkesskadeordning blir så god som mulig og ivaretar de hensyn som er forutsatt, mener jeg det er nødvendig at vi tar oss tilstrekkelig tid til å utrede og vurdere de ulike elementene i reformen grundig, særlig de organisatoriske, før det legges frem et endelig lovforslag.

Jeg tar derfor sikte på å legge fram en lovproposisjon våren 2013 med i hovedsak de materielle reglene for rett til erstatning etter ny lov. I proposisjonen vil det i tillegg bli gitt en bred omtale og redegjørelse for forslaget til framtidig organisering på yrkesskadeområdet, herunder opprettelse av ny arbeidsskadeenhet som skal behandle saker etter den nye loven. Videre legger jeg opp til at det så snart som mulig etter det fremmes en ny lovproposisjon, hvor regler om de gjenstående elementene i yrkesskadereformen blir gitt. Regler for hvordan vi skal organisere yrkesskadeområdet i fremtiden vil her bli en sentral del. På denne måten vil det være tid til å sikre at vi får en god prosess for etablering og organisering av den nye arbeidsskadeenheten, samt at vi får på plass gode og hensiktsmessige regler for saksbehandling og klagebehandling i tråd med intensjonene i den nye loven.