Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:354 (2012-2013)
Innlevert: 28.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 11.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra politisk ledelse i SD kommer det påstander om at det som bevilges over offentlige budsjetter på det nærmeste tilsvarer det staten krever inn i ulike bil- og drivstoffbaserte avgifter.
Kan jeg be statsråden - evt. med bistand fra Finansdept. - legge frem oversikt som viser anslag for 2012 og 2013 for hva som brukes over kommunale, fylkeskommunale og statlig budsjett til hhv drift, vedlikehold og investering innenfor veisektoren sammenholdt med anslag på statlige avgifter på kjøp, eierskap og bruk av bil samt betalte bompenger?

Begrunnelse

FrP tar utgangspunkt i at innbetalte avgifter knyttet til kjøp, eierskap og bruk av bil omfatter: engangsavgift, årsavgift, vektårsavgift, omregistreringsavgift, veibruksavgift på bensin, Veibruksavgift på autodiesel, Avgift på smørolje og CO2-avgift. Ifølge Prop. 1 S (2012-2013) er estimert inntekt i 2013 55 609 mill. kr. FrP legger videre til grunn at årlig anslag for innbetalt bompenger i alle landets bompengeanlegg tas med i oversikten.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I tabellen under vises en sammenstilling av utgifter over offentlige budsjetter og ulike bil- og drivstoffavgifter. Bompenger er ikke tatt inn i summeringen. Bompenger betales av bilistene, men bompenger skiller seg fra andre avgifter ved at de går direkte til investeringer i infrastrukturen.

Tallene for fylkesveger og kommunale veger er for 2011. Departementet sitter ikke på tall for årene 2012 og 2013 per i dag. Fremstillingen nedenfor er derfor kun gjort for ett år. Det er valgt å bruke 2013, der tallene for fylkesveger og kommunale veger er fra 2011 og prisomregnet. Når det gjelder utgifter på fylkesvegnettet, er disse innhentet fra Statens vegvesen. Fylkeskommunene omsetter en del midler til fylkesveger uten å la det gå gjennom Statens vegvesen (sams vegadministrasjon). Den vesentligste delen av dette er knyttet til fylkesferjedriften. Statens vegvesen omsatte totalt 15 270 mill. kr på vegne av fylkeskommunene i 2011, hvorav fylkeskommunene bevilget 11 470 mill. kr, mens bompengeselskaper stilte til rådighet 3 800 mill. kr.

Tall for kommunale veger er hentet fra Kostra, følgende serier er hentet ut:

Brutto investeringsutg. i 1000 kr, komm. veier - drift/vedlikehold, nyanl

Brutto investeringsutg. i 1000 kr, komm. veier - miljø-/trafikksikkerhet

Brutto driftsutg. i 1000 kr for komm. veier - drift/vedl./nyanl

Brutto driftsutg. i 1000 kr., komm. vei og gate-miljø-/trafikks

Midler til kollektivtransport i fylkene er tatt med i oppstillingen. Bilistene får indirekte nytte av bevilgninger til kollektivtiltak gjennom bedre fremkommelighet på vegnettet.

Biltrafikken påfører også samfunnet store kostnader i form av ulykker, trengsel, luftforurensning og støy. Disse er vanskelig å tallfeste, men eldre beregninger tyder på at disse kostnadene beløper seg til rundt 20 – 40 mrd. kroner, der ulykkeskostnaden er den største posten.

Mill. kr.

Bilavgifter mv, forslag 2013 Kostnader Merknad

Avgifter

Engangsavgift 21460,0

Årsavgift 9700,0

Vektårsavgift 340,0

Omregistreringsavgift 2130,0

Veibruksavgift på bensin 6450,0

Veibruksavgift på autodisel 10700,0

Utgifter

Riksveger (Budsjett 2013) 17083,9 Kap 1320 ekskl. komp. mva

Fylkesveger (2011 tall, prisomregnet til 2013- kr) 12203,9 Omsetning fra SVV

Kommunale veger (2011 tall, prisomregnet til 2013- kr) 8474,5 Kostra, brutto drift og investering.

Kollektivtransport fylke

Netto driftsutgifter til lokale ruter, inkl. ferjedrift (2011 tall, priosomregnet til 2013-kr. 10858,2 Prop. 1 S (2012-2013)

Særskilt tilskudd til kollektivtransport (Budsjett 2013) 758,9 Kap 1330, post 60. I hovedsak belønningsordningen

Sum ekskl. bompenger 50780,0 49379,4

Bompenger (Anslag 2013)

Riksveg 9250,0

Fylkesveg 4600,0

Sum bompenger 13850,0

Lenke til svaret med tabell i pdf-format