Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:355 (2012-2013)
Innlevert: 28.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 07.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Mener statsråden at det er bedre å la ungdom motta sosialytelser fra Nav når de har valgt å avslutte videregående skole før tiden, enn å justere reglene i Arbeidsmiljøloven, som vil gjøre at flere unge kan starte i yrkesfaglige bransjer selv om de ikke har fylt 18 år, og vil statsråden gjøre de nødvendige endringer i Arbeidsmiljøloven som byggebransjen etterlyser?

Begrunnelse

Jeg viser til en artikkel i Bygg.no der problemstillingen rundt ungdom som er skolelei blir tatt opp. Det vises til at bygge- og anleggsbransjen har gode erfaringer med å ansette skoletrøtt ungdom, og at mange av disse ikke har vært sterke i teoretiske fag, men i stedet hatt et anlegg for yrkesfag. Byggeindustrien viser selv til at de har reddet mange ungdommer fra å falle utenfor arbeidslivet. Ungdommene fungerer godt og gjør en utmerket jobb, og mange av dem har fått lederstillinger innen bransjen. Nå viser det seg at Arbeidstilsynet setter ned foten for å ansette ungdom under 18 år i byggebransjen fordi de mener at det er for mange ulykker innen bygg- og anlegg, og at sikkerhetshensyn veier tyngre enn at ungdom kan jobbe turnus. Byggeindustrien viser til at arbeidsmiljøloven her praktiseres ulikt, og at det er lovlig for ungdom mellom 15 og 18 år med lærekontrakt å jobbe nattskift i hotell- og restaurantbransjen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Vi vet at unge arbeidstakere er mer risikoutsatt enn andre arbeidstakere. På noen områder er det spesielle regler og grenser for personer under 18 år.

Arbeidsmiljøloven har begrensninger både når det gjelder hvilket arbeid ungdom kan utføre, og hvilken arbeidstid de kan ha.

Slik jeg forstår spørsmålet, sammenholdt med artikkelen det vises til, er det særlig begrensningene i arbeidstid det vises til. Det er flere gode grunner til at arbeidstiden for unge arbeidstakere begrenses. Ulykkesstatistikken i Europa viser at ungdom har høyere ulykkesrate enn eldre arbeidstakere. Viktige årsaker til det er manglende opplæring, liten erfaring og lav risikobevissthet. Forskning viser også at ungdom er spesielt utsatt for skader og ulykker innen bygg og anlegg. Dette skyldes blant annet at ungdom ofte oppfatter risiko ut fra farer som er synlige og enkle å forstå, og mangler grunnleggende helhetsforståelse.

Dette i kombinasjon med lange arbeidsøkter medfører ytterligere risiko for helseskader og ulykker. Det er godt dokumentert at risikoen for feilhandlinger og ulykker generelt øker betydelig ved arbeidsøkter over 8 timer. Denne risikoen øker i følge en studie gjennomført av STAMI med ca. 50 %.

Jeg vil også vise til at Norge er folkerettslig forpliktet til å gi unge arbeidstakere et særlig vern. For det første er vi gjennom EØS-avtalen bundet av EUs direktiv om beskyttelse av unge på arbeidsplassen. Dette direktivet har en klar hovedregel om at arbeidstiden for personer fra 15 t.o.m. 17 år skal begrenses til 8 timer pr. dag og 40 timer pr. uke. Dette samsvarer med våre grenser. Videre er Norge bundet av Den europeiske sosialpakten, som krever at arbeidstiden for personer under 18 år skal begrenses. ”Sosialrettskomiteen” som overvåker sosialpakten har konkludert med at de norske begrensningene er i pakt med konvensjonen. Også ILO har regler om dette.

Jeg er veldig glad for at bygge- og anleggsbransjen har gode erfaringer med å ansette ”skoletrøtt” ungdom. Jeg håper at bransjen vil fortsette å ta disse til seg, og at man klarer å tilpasse seg grensene for hvor lange arbeidsøkter 16- og 17-åringene kan ha. På bakgrunn av de momenter det er vist til ovenfor, mener jeg imidlertid at det ikke er aktuelt å utvide grensene for arbeidstid for ungdom under 18 år.