Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:359 (2012-2013)
Innlevert: 28.11.2012
Sendt: 29.11.2012
Besvart: 06.12.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): En evalueringsrapport fra NORAD har felt en knusende dom over Norges bestrebelser på å inkludere funksjonshemmede i utviklingspolitikken.
Hvilke krav vil statsråden stille til norske bistandsaktører som en følge av de alvorlige funnene i NORADs rapport og hvordan vil disse kravene bli fulgt opp fremover?

Begrunnelse

NORAD-rapporten "Mainstreaming disability in the new development paradigm" fastslår at Norge gjennom de siste 10 årene har mislykkes med å inkludere funksjonshemmede i sitt internasjonale bistandsarbeid. Dette til tross for utallige stortingsvedtak, retningslinjer og handlingsplaner for å sikre funksjonshemmedes rettigheter. Rapporten er usedvanlig sterk i sin ordlyd og sier at ekskluderingen på enkelte områder er gjort med fullt overlegg. Evalueringen fastslår at det har vært mangel på vilje til å jobbe for å inkludere disse menneskene i Norges internasjonale arbeid - og at det aldri har stått på en reell prioriteringsliste hos myndighetene. Situasjonen er særlig utilfredsstillende i forhold til utdanning der funksjonshemmede barn og ungdom med få unntak ikke har blitt inkludert i norskstøttet innsats på feltet. Derfor er det av særlig betydning å få vite hvilke konkrete tiltak statsråden vil sette inn for å sikre funksjonshemmede barn og unges rett til skolegang.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Jeg er glad for at representanten Høybråten tar opp dette spørsmålet. Norge gjør en stor innsats på mange felt som har betydning for funksjonshemmedes rettigheter. Norge er en stor bidragsyter og dialogpartner til tunge aktører innen helse, utdanning og humanitær innsats. Det er en nær dialog mellom frivillige organisasjoner som arbeider for funksjonshemmedes rettigheter, departementet og Norad om disse spørsmålene. Innsatsen har likevel forbedringspotensial slik det fremgår av Norads rapport. Det arbeides nå med en oppfølgingsplan for evalueringen av funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet som Stortinget vil bli orientert om på egnet måte.

Et fellestrekk for mange personer med funksjonsnedsettelser er at de er i en sårbar situasjon og opplever diskriminering. Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne vil være et sentralt verktøy i arbeidet for å endre denne situasjonen. Norge tar sikte på å ratifisere den i juli 2013. I 2013 skal det også være et høynivåmøte om funksjonshemmedes rettigheter i FN hvor Norge vil spille en aktiv rolle.

I budsjettforslaget for 2013 understrekes behovet for å satse på å nå de siste ti prosentene barn i verden som ikke har tilbud om grunnskoleutdanning. Funksjonshemmede barn er overrepresentert i denne gruppen. Det foreslås 75 mill. kr. til norske frivillige organisasjoners arbeid med utdanning av barn i krig- og konfliktområder, hvor funksjonshemmede barn er overrepresentert. Det settes også av midler til utdanning i humanitære innsatser. Endelig vil Norge fortsatt være blant de største giverne til det Globale partnerskapet for utdanning, Unesco og UNICEF, som har et særlig fokus på sårbare grupper.