Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:361 (2012-2013)
Innlevert: 29.11.2012
Sendt: 29.11.2012
Besvart: 06.12.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Statsråden har sendt på høring et forslag om innskjerpelser i leveringsforpliktelsene, kjøpsplikten og bearbeidingsgraden i fiskerinæringen i nord. Dette skjer samtidig som at torskekvotene er rekordhøye og markedet innen saltfisk, klippfisk og torskefilet ser ut til å være meget utfordrende. Dette betyr nok at mange vil få problemer knyttet til å ta imot all den fisk som skal leveres på nyåret.
Når tenker statsråden at en eventuell forskrift skal tre i kraft, og ser statsråden de problemer som er i markedet nå?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Forslag til endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketrålkonsesjon er sendt på høring med frist 15. februar 2013.

Jeg har sendt ut høringsnotatet med ulike forslag fordi jeg ønsker høringsinstansenes vurderinger og herunder synspunkt fra høringsinstansene som måtte være foranlediget av omsetningssituasjonen slik den utvikler seg ut over neste år. Jeg har til hensikt å finne løsninger som vil gagne både fiskeflåten og fiskeindustrien, basert på høringsuttalelsene.

Det er imidlertid for tidlig nå å si sikkert når nye regler vil kunne fastsettes.

Jeg vil også understreke at forslaget om kjøpsplikt omfatter kun to konsern som eier så vel torsketrålere som anleggene hvor fisken skal leveres og bearbeides. Det felles eierskapet innebærer at flåte og tilgodesette anlegg har nær kontakt med hverandre og kan planlegge tråldriften ut fra anleggenes behov for råstoff. Således kan man unngå at trålerne levere fangst for eksempel når kystflåten er mest aktiv.

Jeg kan for øvrig forsikre representanten om at jeg vil følge omsetningssituasjonen ut over vinteren.