Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:362 (2012-2013)
Innlevert: 29.11.2012
Sendt: 29.11.2012
Besvart: 06.12.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med oppslag i Finansavisen torsdag 22. november slår statsråden fast at det ikke skal være slik at tilbakekjøp av aksjer skal kunne påvirke bonusutbetalinger slik det nå kan se ut som om er tilfelle i Telenor i henhold til denne artikkelen. Statsråden her bedt selskapet om en redegjørelse. Jeg tillater meg å stille statsråden følgende spørsmål:
Var denne problemstillingen et tema når man i generalforsamlingen vedtok ordningen om tilbakekjøp og hva er styrets rolle og versjon av saken?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som det fremgår av eierskapsmeldingen, jf. Meld. St. 13 (2010-2011) mener regjeringen at børsnoterte selskaper med statlig eierandel bør ha tilsvarende muligheter som andre selskaper til å benytte tilbakekjøp av aksjer, blant annet som et supplement til den ordinære utbyttepolitikken. Telenors tilbakekjøpsprogram for aksjer er et standard program som er vanlig blant børsnoterte selskaper. Selskapet gjør tilbakekjøp for å gi et supplement til utbytte, blant annet for på den måten å gi konkurransedyktig direkteavkastning til sine aksjonærer.

Generalforsamlingen i Telenor vedtok i mai 2012 å gi styret fullmakt til å foreta tilbakekjøp av aksjer på inntil fem prosent av selskapets aksjekapital innenfor de kommende 12 måneder. En eventuell kobling mellom tilbakekjøpsprogrammet og Telenors lederlønnsprogram (langtidsinsentivordningen) har ikke vært tema under behandlingen av styrets anmodning om fullmakt til å erverve egne aksjer for sletting. Vi legger imidlertid til grunn at utnyttelse av fullmakter for tilbakekjøp av aksjer skjer i tråd med formålet for denne typen programmer, og i tråd med vedtak fattet av Generalforsamlingen, og ikke brukes for å oppnå eventuelle andre formål.

For øvrig har departementet mottatt en redegjørelse fra selskapet hvor det avvises at det er en sammenheng mellom utnyttelse av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer og uttelling under langtidsinsentivprogrammet.