Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:363 (2012-2013)
Innlevert: 29.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Besvart: 07.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Dagens eksamensordning er lagt opp til ekstern sensur hvor besvarelsene er anonyme. Dette for å sikre en objektiv vurdering av elevens besvarelse, til trygghet både for eleven selv og sensor. Både private og offentlige skoler er en del av samme ordning. Utfordringen er at skolens navn er med på elevens besvarelse.
Ser statsråden det som problematisk at en eventuell sensors subjektive holdning til privat eller offentlig skole kan spille inn på ens sensur av en oppgave hvor denne informasjonen om skoler følger med?

Begrunnelse

Holdningen til private og offentlig drevne skoler er ulik og debatten i samfunnet om friskolers rett til eksistens er fortsatt aktuell. Det har fra enkelte hold blitt uttrykt bekymring om hvorvidt sensors subjektive holdning til private og offentlige skoler kan spille inn på sensuren. Begrunnelsen til anonymisering av elevenes navn er for å sikre at det kun er objektive vurderinger ut fra et faglig ståsted som skal kunne telle med i sensorens karaktersetting. Dagens praksis hvor skolens navn er på besvarelsen forteller sensor hvilken skole dette er, og dermed også om hvorvidt denne er privat eller offentlig drevet eller eid. Dette gjør at sensorer som er sterk motstander mot for eksempel private skoler kan la dette ubevisst telle med i sensuren, eller omvendt dersom en er negativt innstilt til offentlige skoler.
Vi bør tilstrebe et system hvor mulighet for subjektive og ikke-faglige kriterier, holdninger eller faktorer er minimal for sensuren av eksamen. Derfor bør en kanskje se på muligheten for at også skolens navn sensureres på de gitte besvarelsene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: For å sikre elevene anonymitet i dagens eksamensordning gis elevene et kandidatnummer som består av bokstaver og tall. Tre bokstaver angir en kode for hvilken skole eleven tilhører, denne kan være en offentlig skole eller en privat skole med eksamensrett. Det er nødvendig å ha en form for identifisering av skoler i systemet. Dette både fordi mange besvarelser sendes på papir, og fordi sensor i enkelte tilfeller har behov for å sjekke med skolene dersom besvarelser for eksempel er sendt feil, hvis ikke alle besvarelsene har kommet frem etc.

Dagens system inneholder flere elementer for å sikre at sensorenes vurderinger styres av objektivitet og faglige krav. Det er for det første alltid to sensorer som sensurerer hver besvarelse uavhengig av hverandre. Sensorene er oppnevnt av fylkesmennene etter anbefaling av rektorer, og er lærere fra både offentlige skoler og private skoler med eksamensrett. Det er gjennomgående stort samsvar mellom karakter satt av sensor 1 og 2. Det er for øvrig ikke dokumentert forskjellsbehandling i hvilke karakterer som gis, ut fra om elevene går på offentlige eller private skoler.

For det andre gjør Utdanningsdirektoratet et omfattende opplærings- og veiledningsarbeid for de oppnevnte sensorene. Utdanningsdirektoratet utarbeider veiledninger til alle sentralt gitte eksamener. Sensorene skal forholde seg til disse veiledningene og til de føringer som der gis for vurdering av besvarelsene.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører også sensorskoleringer hvert år i alle fag med sentralt gitt eksamen.