Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:372 (2012-2013)
Innlevert: 30.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Besvart: 07.12.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i verk for å styrke barnevernet, slik at det er bedre rustet til å takle dagens utfordringer knyttet til barn og unge i en krisesituasjon?

Begrunnelse

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) presenterte nylig en rapport som viste blant annet at det har vært en kraftig økning av små barn i barnevernet de siste årene. Fra 1995 til 2011 har f.eks. barn under seks år som mottok tiltak fra barnevernet økt med 54 prosent - fra 6800 til 10400 barn.
Denne utviklingen understreker nok en gang barnevernets behov for blant annet bedre kompetanse og nok ressurser for å klare å hjelpe alle de barna som trenger hjelp i en vanskelig livssituasjon.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Det er et klart mål at barn som er i risikosonen for omsorgssvikt, og barn som opplever vold og overgrep, skal oppdages så tidlig som mulig. Som NOVA-undersøkelsen påpeker, har det i løpet av de senere år skjedd en økning i antall små barn som mottar tiltak fra barnevernet. Det er grunn til bekymring dersom dette skyldes at flere små barn enn før er utsatt for sviktende omsorg fra foreldrene. Men dersom økningen skyldes at flere barn i risikosonen er blitt oppdaget tidlig, og tiltak som ivaretar barnets situasjon blir iverksatt, må det ses på som positivt. Ressurstilgangen i barnevernet de senere år kan være én mulig forklaring på økt registrering av risikoutsatte barn. Det kan også skyldes at andre deler av hjelpeapparatet i større grad enn før oppdager og melder fra til barnevernet om barn i en vanskelig situasjon. Det kan være barnehager, helsestasjoner, psykiatrien eller andre deler av helse- og sosialtjenesten. Et nært samarbeid med disse tjenestene er helt nødvendig for at barnevernet skal kunne hjelpe familiene. Det er også særlig viktig at barn blir hørt når barnevernet kommer inne i bildet.

Regjeringen har i perioden 2011 – 2013 foretatt en betydelig satsing på det kommunale barnevernet - barnevernløftet. Med forbehold om Stortingets godkjenning vil den samlede øremerkede bevilgningen være til sammen 500 millioner kroner i 2013. Satsingen har allerede sørget for 470 nye stillinger og i 2013 vil satsingen gi rom for ytterligere 270 nye stillinger til barnevernet i de mest utsatte kommunene. Kommunene har i tillegg kunnet søke om midler til kompetansetiltak ut fra lokale behov, og til etablering av interkommunalt samarbeid mellom barneverntjenester. Kommunene vil også bli tilbudt konferanser på nasjonalt prioriterte temaer, som håndtering av meldinger og undersøkelser, juridisk kompetanse, vold og overgrep mot barn og barns medvirkning.

En særlig utsatt gruppe er barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre. Regjeringen har iverksatt en satsing rettet mot disse barna. BLD har gitt Bufdir i oppgave å drive Modellkommuneprosjektet (2007-2014). 27 kommuner får stimuleringsmidler for å fange opp barn fra graviditet til skolealder. Målet er å utvikle og finne fram til gode modeller for tidlig intervensjon, forebyggende tiltak og helhetlig og systematisk langsiktig oppfølging på tvers av tjenestene for barn i denne målgruppen.

Det er svært viktig å komme tidlig inn og hjelpe familier som sliter med sviktende omsorg. I dag finnes det både kartleggingsmetoder og tiltak for å bedre foreldrenes ferdigheter. Det er et mål å videreutvikle og spre kunnskap om foreldrestøttende metoder slik at barnevernet og det øvrige hjelpeapparatet kan styrke sin kompetanse.

Jeg vil våren 2013 legge fram en proposisjon med en meldingsdel, der både endringer i barnevernloven og andre tiltak blir foreslått for å styrke barnevernets tilbud til barn i en vanskelig livssituasjon.