Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:386 (2012-2013)
Innlevert: 03.12.2012
Sendt: 04.12.2012
Besvart: 07.12.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til flere tidligere spørsmål om mobbing og trakassering i Forsvaret. Situasjonen er ikke blitt bedre de siste årene, jfr. Sintefs rapporter. Mobbing øker, mens uønsket seksuell oppmerksomhet er den samme. Forsvarets Helse- og miljøundersøkelse ble kalt tilbake og avlyst i 2012. Dette er oppsiktsvekkende gitt resultatene fra Sintefs to rapporter. Det vil da mangle verdifulle opplysninger i Forsvarets helseregister for 2012.
Hva er grunnen til at undersøkelsen ble avlyst i 2012?

Begrunnelse

At det ikke vil eksistere data om selvrapportert helse og belastninger i Forsvarets helseregister for 2012, vil ha betydning også for andre områder, bla er jeg bekymret for om det blir problematisk når det gjelder å forstå problemstillinger knyttet til veteraners helse.
Sintefs to rapporter inneholder ikke data fra 2012, den går frem til og med 2011. SINTEF skriver i sin konklusjon at mobbing i Forsvaret øker, og at forekomst av uønsket seksuell oppmerksomhet har vært relativt jevnt i årene fra 2006-2011. Samtidig påpekes at andelen som oppga at de var blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet var noe høyere i 2011 enn i 2010. SINTEF kommer med endel anbefalinger i sin siste rapport. De foreslår tiltak som går på holdningsendrende arbeid og systematisk oppfølging av helse- og miljøundersøkelsene. Da er det viktig at det foretas slike undersøkelser årlig.
I ett av mine spørsmål sa daværende forsvarsminister Espen Bart Eide følgende:

"I 2012 vil blant annet spørsmål om mobbing og uønsket seksuell trakassering bli inkludert i medarbeiderundersøkelsen. Spørsmålene skal utformes slik at svarene er sammenlignbare med andre undersøkelser."

Det er tatt med spørsmål om en blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på arbeidsplassen i medarbeiderundersøkelsen for 2012. Utformingen av spørsmålene er ikke identisk med spørsmål stilt tidligere, og jeg er usikker på om dette lar seg sammenligne med tidligere lignende spørsmål. Dette fordi utformingen er ny i forhold til tidligere, også svaralternativene er nye. SINTEF påpeker i sin rapport at spørsmål omkring mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering har vært ulikt utformet fra år til år. Både spørsmålsteksten og svaralternativene har variert, og hvilke spørsmål som ble inkludert har også variert fra år til år. De viser til perioden fra 2004-2010.
SINTEF sier at forekomst av mobbing i Forsvaret ikke har blitt observert på en systematisk måte, noe som gjør det vanskelig å studere fenomenet over tid. I tillegg sier de det er vanskelig å sammenligne med resultater fra andre norske og internasjonale studier. De anbefaler Forsvaret å gjennomføre en systematisk undersøkelse med faste spørsmålsformuleringer. Når det gjelder mobbing, kan jeg ikke se at det er medtatt i spørsmålene fra medarbeiderundersøkelsen for 2012. Det er meget uheldig hvis så er tilfelle at det ikke vil foreligge data fra dette i 2012, i og med at SINTEF i Delrapport II bla konkluderer med at mobbing i Forsvaret øker.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvaret har i flere år gjennomført to større spørreundersøkelser; Forsvarets medarbeiderundersøkelse, samt helse- og miljøundersøkelsen. De to undersøkelsene er til en viss grad overlappende. I iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet til Forsvaret for 2012, fikk Forsvaret i oppdrag å etablere et system for spørreundersøkelser for å sikre konsistens og kontinuitet i spørsmålsstillingen, samt å gi Forsvaret oversikt over sentrale forhold knyttet til tjenesten og arbeidsmiljøet. Forsvaret fikk spesielt i oppdrag å utrede muligheten for å samkjøre de to nevnte spørreundersøkelsene. SINTEF har i sin rapport om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, spesielt omtalt utfordringen med to omfattende spørreundersøkelser om arbeidsforhold. SINTEF anbefaler at de to spørreundersøkelsene slås sammen.

Forsvaret opplyser at det kun var medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2012. Standardiserte spørsmål om plaging eller ubehagelig erting, samt forekomst av uønsket seksuell oppmerksomhet, inngikk imidlertid også i undersøkelsen. Spørsmålene om disse temaene var for øvrig identisk med formuleringene brukt i helse- og miljøundersøkelsen i 2011, og i Statistisk sentralbyrås sist gjennomførte levekårsundersøkelse i 2009.

Ved å utforme spørsmålene identisk med Statistisk sentralbyrås spørsmål stilt i levekårsundersøkelsene, vil Forsvaret få data som gir et grunnlag for sammenligning med forholdene i det sivile arbeidslivet, i tillegg til at utviklingen i egen organisasjon kan følges over tid.

Det har vært en positiv utvikling i Forsvaret fra 2011 til 2012 både når det gjelder omfanget av plaging eller ubehagelig erting, og uønsket seksuell oppmerksomhet. I forhold til Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2009, er det imidlertid en høyere andel i Forsvaret som oppgir å bli utsatt for plaging eller ubehagelig erting sammenlignet med arbeidslivet for øvrig. Når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet, er andelen som oppgir å være utsatt noe lavere i Forsvaret enn i arbeidslivet for øvrig.

I samsvar med SINTEFs merknad i prosjektet om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, er en sammenslåing av Forsvarets spørreundersøkelser knyttet til helse og arbeidsmiljø viktig for å få en så høy svarprosent som mulig. A svare på omfattende spørreundersøkelser er dessuten ressurskrevende for organisasjonen, og bør effektiviseres så lang som mulig. Forsvaret vil derfor, i forbindelse med utviklingen av én felles spørreundersøkelse, også vurdere med hvilken regelmessighet spørreundersøkelsen skal gjennomføres.