Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:387 (2012-2013)
Innlevert: 03.12.2012
Sendt: 04.12.2012
Besvart: 10.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Under behandling av Prop. 1 LS (2012-2013) ble det vedtatt fra 1.1.12 å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper. Det kan reises spørsmål om lovendringer uten overgangsregler og med tilbakevirkende kraft er i strid med Grunnloven og med EMK.
Har departementet vurdert en overgangsregel hvor markedsverdien på framleggelsestidspunktet for Prop. 1 LS benyttes for å unngå at lovendringen gir virkning for allerede opptjente og i noen tilfeller fordelte og utbetalte inntekter?

Begrunnelse

Det må anses spesielt at en lovregulering innføres med virkning fra tidspunktet da endringen sendes ut på høring. Det er bevegelse på kundekontoer hele tiden i livsforsikringsselskapene. Uten en overgangsregel vil allerede opptjente gevinster som før var skattefrie nå bli skattepliktige.
Opptjente gevinster tildeles forsikringskundene basert på et markedsverdiprinsipp. Innenfor eiendom skjer tildelingen med endelig virkning. Kunder som sier opp eller flytter sin kontrakt har krav på å få med seg sin andel av de opptjente gevinstene. Pris på produkter fastsettes årlig og kan ikke endres før neste årlige prisjustering selv om det skjer endringer i rammebetingelsene som påvirker forutsetningene for prissettingen. Selskapene kommer med disse endringene og med virkningskraft fra 1.1.12 i en uheldig situasjon.
Lovendringen omfatter også aksjer som eies indirekte gjennom datterselskaper.
Dette var ikke en del av forslaget da det var ute på høring. Lovforslaget slik det ble framlagt Stortinget utvidet dermed anvendelsesområdet vesentlig. Det er en rekke uavklarte spørsmål som tilsynelatende først vil få sin avklaring gjennom forskrift. Alle uklarhetene i denne saken er meget uheldig og vil kunne medføre at livselskapene vil måtte avlegge årsregnskapene basert på en svært usikker situasjon.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen fremmet i budsjettet for 2013 forslag om at fritaksmetoden ikke skal omfatte avkastning på aksjer mv. som inngår i kollektiv- og investeringsvalgsporteføljen (kundeaksjer) hos livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Forslaget retter opp en utilsiktet og urimelig skatteeffekt som følge av gjeldende regelverk, og får virkning fra og med 1. januar 2012.

Lovforslaget ble sendt på alminnelig høring 31. desember 2011. Enkelte høringsinstanser reiser spørsmål om forslaget vil ha tilbakevirkende kraft i strid med Grunnloven § 97. Forholdet til Grunnloven er nærmere drøftet i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 5.4.2. I proposisjonen konkluderes det med at forslaget kan vedtas uten å komme i konflikt med Grunnloven. Finanskomiteen hadde ingen merknader til dette, jf. Innstilling 4 L (2012-2013) punkt 8.2.

Videre ønsker enkelte høringsinstanser en overgangsordning som innebærer at forsikringsselskapene kan benytte markedsverdien på ikrafttredelsestidspunktet som inngangsverdi i stedet for historisk kostpris. Etter Regjeringens syn vil en slik overgangsordning gi permanente skattefritak for latente aksjegevinster opparbeidet før 2012. Dette vil øke effekten av dagens asymmetriske regler ved innføringen, og kan få store provenyeffekter på sikt, se omtalen i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 5.6.

Når det gjelder problemstillingen om forslaget skal omfatte kundeaksjer som er eid indirekte gjennom datteraksjeselskap av livsforsikringsselskap og pensjonsforetakforetak, viser jeg til brev av i dag til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Departementet konkluderer med at:

”For å unngå uklarheter legger departementet til grunn at aksjer eid av datteraksjeselskap til livsforsikringsselskap og pensjonsforetak ikke er omfattet av forslaget til § 2-38 nytt syvende ledd. Inntekter og tap på kundeaksjer eid av datterselskap skal dermed skattlegges etter de alminnelige reglene.

Departementet vil vurdere endringer i reglene om beskatning av kundeaksjer eid gjennom datteraksjeselskap til livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.”