Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:388 (2012-2013)
Innlevert: 03.12.2012
Sendt: 04.12.2012
Besvart: 11.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil retningslinjene for sykdomskravet i folketrygdloven § 12-6 bli oppdatert til å reflektere gjeldende praksis for bruk av symptomdiagnoser i trygdesaker der pasienten har en funksjonell lidelse uten kjente årsaksforhold?

Begrunnelse

Viser til Dokument nr. 15:2023 (2011-2012). Statsråden avklarer her gjeldende praksis for bruk av symptomdiagnoser i trygdesaker der pasienten har en funksjonell lidelse uten kjente årsaksforhold. Det blir klargjort at retningslinjene for sykdomskravet i folketrygdloven § 12-6 også er ment å dekke denne typen lidelser. Jeg kan imidlertid ikke se at disse retningslinjene inneholder en tilsvarende avklaring som den som gis av statsråden. De verken bekrefter eller avkrefter at symptomdiagnoser kan aksepteres. Det kan se ut til at retningslinjene ennå ikke er blitt oppdatert til å reflektere gjeldende praksis på dette området.
Det kan være et omfattende og krevende arbeid å finne ut av gjeldende praksis når saksbehandlere og leger på egenhånd må lete opp og sette seg inn i tidligere dommer og kjennelser. Arbeidet lettes og kvalitetssikres i vesentlig grad ved at man fra sentralt hold utarbeider retningslinjer som avklarer hvilken praksis som er gjeldene. Det er dermed viktig at retningslinjene holder høy kvalitet på områder med utfordringer i forhold til lovtolking og skjønnsutøvelse. Siden det kan være vanskelig å fange opp problemstillingene etter hvert som de oppstår når et komplisert lov- og regelverk blir forvaltet, er det likevel naturlig at man ikke til en hver tid klarer å holde retningslinjene oppdatert.
Alt synes imidlertid å ligge til rette for den oppdateringen det er snakk om.
Statsråden er kjent med problemstillingen, gjeldende praksis er avklart og det har gått mange år siden prinsippene ble rettslig stadfestet. Oppdateringen vil redusere risikoen for feiltolkinger og unødvendige misforståelser som kan medføre store økonomiske og psykiske belastninger for pasientgruppen det gjelder.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er et vilkår for å få uførepensjon at personen har en varig sykdom, skade eller lyte (jf. folketrygdloven § 12-6). Arbeids- og velferdsetaten tar, etter en konkret vurdering av det enkelte tilfellet, stilling til om den som søker om uførepensjon fyller dette vilkåret. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan i rundskriv gi retningslinjer som gir nærmere veiledning om hvordan lov og forskrift skal forstås.

I direktoratets rundskriv til folketrygdloven § 12-6 står det: ”Ifølge andre ledd første punktum skal det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sykdomsbegrepet er derfor dynamisk i den forstand at innholdet vil forandres over tid i samsvar med utviklingen innenfor legevitenskapen mv.”

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om til at denne formuleringen dekker alle typer sykdommer, dvs. også situasjoner der sykdommen ikke gir påvisbare objektive funn og hvor årsaksforholdet er usikkert. Rundskrivet til § 12-6 må også ses i sammenheng med det generelle rundskrivet til folketrygdloven kapittel 12 og rundskrivet til de øvrige paragrafene i kapitlet. Direktoratet mener videre at rundskrivet gir tilstrekkelig veiledning for vurderingen av om sykdomskravet i folketrygdloven § 12-6 er oppfylt. De minner samtidig om at det er ekstra viktig med grundig dokumentasjon i saker hvor det ikke er påvisbare objektive funn og hvor årsaksforholdene er usikre. I slike tilfeller må behandleren vurdere om, og eventuelt dokumentere at, personen har en sykdom til tross for at diagnosen er en symptomdiagnose eller at diagnosen er uklar.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på denne bakgrunn opplyst at de ikke ser det som hensiktsmessig å endre rundskrivet på dette punktet. Jeg har ingen merknader til dette.