Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:389 (2012-2013)
Innlevert: 03.12.2012
Sendt: 04.12.2012
Besvart: 11.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan tidligere straffedømte personer har kommet inn på Politihøgskolen, og hvordan mener statsråden at en utvikling med tidligere straffedømte politibetjenter vil være med på å bygge tillit til politietaten?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det stilles strenge krav for å bli politi, både når det gjelder vandel og egnethet. Kravet til plettfri vandel er fastsatt i politiloven § 24 b, jf. regler for opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen som er fastsatt av Politidirektoratet.

For en tid tilbake ble det avdekket at en student som for flere år siden var ilagt en bot for besittelse av et mindre kvantum narkotika, ble tatt opp ved Politihøgskolen, uten at dette forholdet ble avdekket og håndtert i opptaksprosessen. Forholdet ble kjent for Politihøgskolen i forbindelse med at studenten skulle tildeles politimyndighet i praksisåret. Jeg har fått opplyst at det på bakgrunn av denne saken ble igangsatt etterkontroll av vandel tilknyttet opptaket ved Politihøgskolen.

Fra Politidirektoratet har jeg fått opplyst at det er opptaksnemnder oppnevnt av Politihøgskolens styre som vurderer om kravet til vandel er oppfylt. Politihøgskolen utfører en sekretariatsfunksjon for nemndene ved å foreta registersøk i politiets registre og om nødvendig gjennomføre andre undersøkelser for å sjekke samtlige søkeres vandel. På bakgrunn av forvaltningspraksis for hva som aksepteres som godkjent vandel, foretar Politihøgskolen en sortering. Det er representantene fra opptaksnemndene som endelig tar stilling til om vandelen aksepteres eller ikke. Politidirektoratet har opplyst at i 2011 fikk 40 søkere avslag på grunn av at de ikke hadde tilfredsstillende vandel. I 2012 var tallet 43.

Etter opptak ved Politihøgskolen undersøker ikke Politihøgskolen studentenes vandel rutinemessig i løpet studietiden. Blir Politihøgskolen kjent med forhold av betydning for en students vandel, blir det imidlertid foretatt nye undersøkelser. Politidistrikt som ilegger en student straff, har også varslingsplikt overfor Politihøgskolen etter påtaleinstruksens kapittel 5. Politidistriktene undersøker rutinemessig vandelen til de studentene de skal ha i praksis i andre studieår før de tildeles politimyndighet.

Avslutningsvis vil jeg understreke at kravet om plettfri vandel er et viktig signal til søkere og samfunnet, og kravet er også viktig for å bygge tillit til politiet. Jeg mener at de rutiner for kontroll av vandel som er etablert ved Politihøgskolen er betryggende.