Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:396 (2012-2013)
Innlevert: 04.12.2012
Sendt: 05.12.2012
Besvart: 12.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvordan er tiltaket med 600 nye lærerstillinger på utvalgte ungdomsskoler, finansiert fra departementet, vurdert med tanke på reglene for fast og midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven?

Begrunnelse

I Kunnskapsdepartementets fagproposisjon blir de 600 lærerstillingene, som skal settes inn i skoler som departementet vurderer har ekstra behov, omtalt slik:

"Tilskottet skal vere søknadsbasert. Kommunane med skolar som er omfatta av ordninga må søke første året og må deretter årleg søke om å få vidareført midlane i fireårsperioden. Kommunane må årleg rapportere på bruk av midlane. Kommunane vil bli tildelte midlar til eit eller fleire årsverk per skole ut frå storleiken på dei skolane som blir omfatta av tilskottet. Det vil bli lagt til grunn at midlane skal gå til å auke lærartettleiken ved desse skolane ut over ressursnivået slik det er før tildeling av midlar."

Basert på beskrivelsen virker det som om de som ansettes gjennom ordningen vil være midlertidig ansatt i skolene så lenge det tildeles midler fra ordningen. I så fall må midlertidigheten hjemles i arbeidsmiljølovens § 14-9. Alternativt må de ansettes fast på vanlig måte, men da er spørsmålet hvorvidt de vil beholde jobben dersom tilskuddet skulle falle bort. I så tilfelle er det også interessant å få vite hvordan departementet eventuelt sikrer at de nye stillingene blir faste.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I budsjettet for 2013 foreslår regjeringen en fireårig tilskuddsordning for økt lærertetthet på ungdomstrinnet (kap. 226 post 62). Ordningen innebærer at kommuner med skoler som oppfyller kriteriene for tilskudd, kan søke om midler til å øke lærertettheten ved disse skolene.

Kommunene vil bli tildelt midler til ett eller flere årsverk per skole ut fra størrelsen på skolene som omfattes av tiltaket. Midlene tildeles for ett skoleår av gangen. En forutsetning for tildeling av midler fra år til år er at de brukes til å øke lærertettheten ved skolene som er omfattet av tilskuddet. Lærerressursene ved disse skolene må økes ut over ressursnivået slik det er før tildeling av midler. Med det menes ressurssituasjonen ved disse skolene skoleåret 2011-12.

Det er kommunene som er ansvarlige for ansettelse av lærere i skolen. Det samme legges til grunn for de stillingene kommunene mottar tilskudd for gjennom den nye tilskuddsordningen. På samme måte vil det også for disse lærerne gjelde samme regler for tilsetting som for øvrige lærere i skolen, slik disse er nedfelt i arbeidsmiljøloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter.

I budsjettet for 2013 er det varslet at departementet vil foreslå for Stortinget en endring i opplæringsloven som gir hjemmel til å forskriftsfeste et forholdstall mellom antallet elever og antallet lærere. Den fireårige tilskuddsordningen skal brukes til å skaffe erfaring og kunnskap om effekten av økte lærerressurser. Dette kan også være et grunnlag for eventuelt senere å forskriftsfeste et forholdstall mellom antallet lærere og antallet elever.