Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:398 (2012-2013)
Innlevert: 04.12.2012
Sendt: 05.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 258. I det svaret skriver statsråden at det skal ryddes opp ihht. konsesjonsvilkårene. Statsråden sier ingenting om forholdet til grunneierne, noe som overrasker meg.
Mitt spørsmål blir derfor om statsråden vil ta initiativ til at grunneierne også høres i denne saken og at deres interesser ivaretas på riktig måte samtidig som konsesjonsvilkårene fullt ut følges opp og at habiliteten til institusjonen som har kontrollansvaret er tydelig og klargjort?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Som nevnt i mitt svar på spørsmål 258 følger Klima- og forurensningsdirektoratet opp forholdene og utslippstillatelsen for avfallsdeponiet til Elkem Salten. Klima- og forurensningdirektoratet er konsesjonsmyndighet etter forurensningsloven og sørger i alle saker for å involvere berørte parter i forbindelse med sine vedtak. Direktoratet har mottatt grunneiers skriftlige og muntlige synspunkter i saken og på de ulike spørsmål som diskuteres mellom grunneiere, kommune og bedrift.

Deponitillatelsen ble trukket tilbake som følge av at det har vært flere brudd på vilkårene i tillatelsen. I påvente av behandling av ny søknad om tillatelse til deponering, har direktoratet gitt en midlertidig tillatelse til å lagre masser (mikrosilika) på et atskilt område på deponiområdet fram til 1.4.2013.