Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:399 (2012-2013)
Innlevert: 04.12.2012
Sendt: 05.12.2012
Besvart: 12.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Medfører det riktighet at elever på barnetrinnet som følger undervisning i fag på ungdomstrinnet, ikke får karakterer - og er dette statsrådens hensikt?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt gjort kjent med et tilfelle der en elev på barnetrinnet følger undervisning i et fag på ungdomstrinnet - slik det er bred politisk enighet om skal være mulig.
Vedkommende elev får imidlertid ikke karakter i faget, siden eleven fortsatt "tilhører" barnetrinnet. Dersom eleven fortsetter å følge undervisningen på et høyere nivå enn det vedkommende tilhører, vil vedkommende heller ikke få standpunktkarakter i faget når vedkommende har gjort seg ferdig med undervisningen for 10. trinn (men fortsatt formelt tilhører 8. eller 9. trinn).
Gitt den brede politiske enigheten det er om at elever skal kunne følge undervisning på høyere nivå for dermed å få adekvate faglige utfordringer, legger undertegnede til grunn at det også må være mulig for elever som skissert over å få karakterer/standpunktkarakter så lenge de følger undervisningen - selv om de formelt sett skulle "tilhøre" på et lavere trinn.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En elev som tilhører barnetrinnet kan både følge fag og ta eksamen på høyere trinn i grunnskolen. På barnetrinnet skal det bare gis vurdering uten karakterer, men dersom eleven først får følge fag fra 8. årstrinn skal eleven også få sluttvurdering i form av standpunktkarakter i slike fag. Det er imidlertid en del forutsetninger som må oppfylles for at dette skal kunne gjennomføres.

Standpunktkarakter og avsluttende eksamen er en del av sluttvurderingen og avslutningen av et fag og skal dokumentere kunnskapsnivået når faget avsluttes. Skal en elev fra barnetrinnet få standpunktkarakter i et fag fra ungdomstrinnet, forutsetter det for det første at læreren har et tilfredsstillende vurderingsgrunnlag. Det er for det andre en sammenheng mellom sluttvurdering og opplæringsplikt. Når sluttvurdering er gitt enten i form av standpunkt og eventuell eksamen dersom eleven trekkes i grunnskolefaget, avsluttes i utgangspunktet faget. Faget kan likevel ikke avsluttes før elevens opplæringsplikt etter opplæringsloven § 2-1 er oppfylt. Det forutsetter derfor at eleven blir fritatt fra opplæringsplikten i dette faget på de årstrinn som gjenstår. Fritak kan kun gis dersom hensynet til eleven tilsier det, og det foreligger en sakkyndig vurdering. Fritak forutsetter samtykke fra foresatte. Ved fritak fra opplæringsplikten, når en elev i barnetrinnet tar fag på ungdomstrinnet, vil kommunen ha oppfylt sin forpliktelse til å gi opplæring i grunnskolefaget. Det er kommunen som skal vurdere og ta stilling til eventuelt fritak fra opplæringsplikten etter denne bestemmelsen.