Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:400 (2012-2013)
Innlevert: 04.12.2012
Sendt: 05.12.2012
Besvart: 14.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til stortingsvedtak av 16. juni 2009 nr. 484.
Kan jeg be om en oversikt over bruken av WHOs ICD- 10 koder i rettsvesenet over de siste tre år relatert til bruk av diagnosene S.03- S.13 og S.14, og dette relatert til bruken av kodene både i straffesaker, tvistesaker og i forvaltningssaker?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: ICD-10 er betegnelsen på en standardisert internasjonal klassifikasjon av sykdommer og helseproblemer som er godkjent av WHO.
Informasjon om en straffesak eller sivil sak involverer klassifikasjonssystemet ICD-10, registreres ikke i domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA. Justissektoren har derfor ingen søkbar oversikt eller statistikk over rettsvesenets bruk av ICD-10 systemet og de aktuelle diagnosene.
Søk i Lovdatas baser for rettskraftige avgjørelser på «ICD-10» og de aktuelle kodene gir heller ingen treff.
En pålitelig oversikt over rettsvesenets anvendelse av ICD-10 og de aktuelle diagnosene vil derfor kreve en manuell gjennomgang av saksmapper hos den enkelte domstol, hvor sakkyndigrapporter vil kunne være en viktig informasjonskilde.