Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:402 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 12.12.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden sørge for at stiftelsen Kirkens Familievern får tildelt midlene på 1 mill. kroner i 2012 slik Stortinget har forutsatt?

Begrunnelse

Det vises til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2012. I finansinnstillingen heter det:

«Flertallet foreslår til slutt en engangsbevilgning til Kirkens familieverntjeneste på 1 mill. kroner.»

I familie- og kulturkomiteens innstilling (Innst. 14 S (2011-2012) står følgende merknad:

«Flertallet foreslår også i en engangsbevilgning å styrke bidraget til Kirkens familieverntjeneste med 1 mill. kroner.»

Denne bevilgningen ble gjort på bakgrunn av innspill i høring og øvrig budsjettarbeid der det ble tatt opp at Stiftelsen Kirkens Familievern ikke hadde finansiering for å utøve ledelses- og administrasjonsfunksjoner overfor de kirkelige familievernkontorer.
Tilsvarende bevilgning ble gitt i budsjettbehandlingen året før, for 2011. Disse pengene ble da også tildelt Stiftelsen Kirkens Familievern i tråd med forutsetningene.
Hvis økningen var ment å være en generell styrking av posten, ville det heller ikke gi noen mening å omtale en million kroner som en engangsbevilgning, når posten er på omlag 135 millioner kroner.
Departementet skriver likevel i tildelingsbrevet: "Departementet anser styrkingen som en generell styrking av posten." Stiftelsen Kirkens Familievern er tildelt et driftstilskudd for 2012 på kr 440 000.
Det er viktig at dette raskt blir ryddet opp i, og at Stortingets forutsetninger oppfylles.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Representanten Håbrekke refererer til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2012, hvor det i finansinnstillingen heter:

”Flertallet foreslår til slutt en engangsbevilgning til Kirkens familieverntjeneste på 1 mill. kroner.”

Han siterer videre fra familie- og kulturkomiteens innstilling (Innst. 14 S (2011-2012)) en tilnærmet likelydende merknad.

Jeg legger til grunn at styrkingen i sin helhet er forbeholdt kapittel 842 post 70, som, i henhold til postomtalen i Prop. 1 S (2011-2012), s. 96, skal benyttes til å finansiere driften av de kirkelig eide familievernkontorene.

I tildelingsbrevet 2012 fra departementet til Bufdir står det i postomtalen følgende:

”Bevilgningen nyttes til å finansiere drift av kirkelige familievernkontorer. De kirkelige familievernkontorene gis midler til drift ved tilskuddsbrev fra Bufetat i henhold til inngått avtale om drift av familievernkontorer. 0,735 mill. kr av posten skal fordeles mellom de kirkelig eide familievernkontorene til dekning av administrative utgifter knyttet til personal og til regnskap og revisjon. Posten omfatter også tilskudd til kirkelige familievernkontorers oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med oss?

Posten er lønns- og prisjustert, samt styrket med en engangsbevilgning på 1 mill. kroner, jf Innst. 2S (2011-2012).”

Bufdir har overfor departementet opplyst at midlene fordeles i tråd med føringene fra departementet.

Etter min vurdering er Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2012 på dette punktet fulgt opp.