Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:404 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 12.12.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Fylkesmannen er satt til å være statens forlengede arm i mange saker hvor konflikter oppstår eller hvor vanskelige problemstillinger og avveininger må løses, blant annet som høringsinstans, fortolker av lovverk og rammebetingelser m.m.
Hvordan ser regjeringen på en situasjon hvor en fylkesmann sitter i styret til et kommersielt selskap hvor fylkesmannen samtidig avgir høringsuttalelse til fordel eller ulempe for selskapet eller dets konkurrenter?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Fylkesmannen er etter sin instruks Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen kan ikke påta seg sidegjøremål utenfor sitt embete uten at dette på forhånd er skriftlig godkjent av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Departementet har utarbeidet retningslinjer for fylkesmennenes sidegjøremål. Av disse retningslinjene fremgår det at slike gjøremål ikke skal godkjennes dersom tilliten til fylkesmannens uavhengighet kan bli skadelidende. Dersom et sidegjøremål mer enn helt unntaksvis kan lede til inhabilitet i hovedstillingen som fylkesmann, bør det ikke godkjennes. Godkjenning for deltakelse i privat næringsvirksomhet skal i utgangspunktet ikke gis. Godkjenning for deltakelse i offentlig eid næringsvirksomhet kan likevel gis unntaksvis, dersom det er behov for vedkommende fylkesmanns særlige erfaring og posisjon, og såfremt dette ikke er i strid med retningslinjene for øvrig.

Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for å vurdere sin habilitet i konkrete saker, selv om departementet har samtykket i bierverv, f eks i form av styreverv i et selskap som driver næringsvirksomhet. Dersom fylkesmannen i en slik sak anses inhabil, vil departementet oppnevne en settefylkesmann i saken.

Selv om departementet og den enkelte fylkesmann gjør grundige vurderinger før det gis samtykke til bierverv, kan utviklingen og situasjonen endre seg. Departementet har derfor løpende dialog med fylkesmennene for å sikre at det ikke sås tvil om deres uavhengighet.

Jeg nevner til slutt at fylkesmennenes sidegjøremål er offentlig tilgjengelige på fylkesmennenes hjemmesider under www.fylkesmannen.no.