Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:405 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 11.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Politidirektoratet har besluttet å legge ned ordningen med Politiets Hederskors. Bakgrunnen for dette er at ordningen ikke har fungert etter intensjonene og at en slik ordning er krevende å forvalte. Min oppfatning er at Politiet må ha en hedersbevisning for å hedre vanlige polititjenestemenn som gjør en ekstraordinær innsats ofte hvor man setter eget liv i fare.
Hvordan har statsråden tenkt til å hedre polititjenestemenn som gjør en ekstraordinær innsats når Politiets Hederskors avvikles?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er riktig at Politidirektøren har besluttet at medaljen Politiets Hederskors ikke lenger skal tildeles i politiet. Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektøren som uttaler at hans råd er at det ikke etableres en hedersbevisning som foreslått i spørsmålet. Jeg har merket meg Politidirektørens syn og finner ikke grunn til å foreslå noen ny ordning på dette området, men legger til grunn at det er et ledelsesansvar å sørge for at personer i tjeneste som gjør en ekstraordinær innsats blir hedret på egnet måte.