Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:407 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Viser til skriftlig spørsmål, Dokument 15:1964 (2010-2011).
Kan statsråden redegjøre for om hvilke vilkår som gjelder ved arv av fartøy med deltakeradgang i fiske i lukket gruppe og eventuelle unntak, henvist med hjemmelsgrunnlag i lov eller forskrift, og hvilke konsekvenser vil det få for arving dersom vedkommende ikke oppfyller disse kravene ved arveoppgjøret?

Begrunnelse

Forskrift 2. desember 2011 nr. 1178 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2012 (deltakerforskriften), gitt med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven), har i § 47 gitt egen bestemmelse om hvordan en skal forholde seg til erverv av fartøy med deltakeradgang i fiske i lukket gruppe ved arv.
Vilkår for deltakeradgang i fiske i lukket gruppe følger av forskriftens §§ 9, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 38 og 39a. Vilkår for deltakeradgang i fiske i lukket gruppe ved erverv av fartøy følger av forskriftens § 43.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg redegjorde i mitt svar av 4. april 2011 på spørsmål nr. 1964 for det regelverket som gjelder for de to fartøygruppene som rammes av den såkalte fylkesbindingen ved salg av fartøy, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2012 av 2. desember 2011 § 43. Dette gjelder kystflåtens fiske etter torsk, hyse og sei med fartøy som har mindre enn 500 kbm. lasteromsvolum og som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N, og for fiske etter torsk, hyse og sei mv for konvensjonelle havfiskefartøy. Fylkesbindingen innebærer at et fartøy med deltageradgang i en av de to nevnte gruppene, som hovedregel ikke kan selges for fortsatt drift fra ett fylke til et annet. Fylkesbindingen gjelder alle former for overdragelse av fartøy, også generasjonsskifte, men ikke ved arv ved dødsfall.

Deltagerforskriften for 2012 § 47 om arv ved dødsfall i lukket gruppe fastsetter at den som arver fartøy kan gis deltageradgang som gjaldt for fartøyet da det var i avdødes eie, dersom de andre vilkårene for å delta er oppfylt. Vilkårene for å delta fremgår av bestemmelsene under de enkelte fartøygruppers fiske i deltakerforskriften.

Det er et krav for deltakelse i lukket gruppe i de ulike fiskeriene at eier av fartøyet står på blad B i fiskermanntallet, bortsett fra i reketrålfisket i sør, jf. § 26, og kongekrabbefisket, jf. § 39 a, hvor det er tilstrekkelig å stå på blad A.

Kravene for å stå i manntallet er fastsatt i forskrift av 18. desember 2008 om manntall for fiskarar og fangstmenn. Det er blant annet et vilkår at vedkommende arbeider om bord på et fiskefartøy, jf. § 5 nr. 3, men det kan gjøres unntak fra dette kravet for administrerende reder etter § 6, 2. ledd. (Et slikt unntak gjelder ikke for blad A).

Denne regelen ble endret i 2008 slik at det nå ikke er et krav om at administrerende reder tidligere har arbeidet om bord dersom vedkommende oppfyller vilkåret for tidsavgrenset ervervstillatelse etter deltakerloven § 7 annet ledd. Dette innebærer at en arving også til et fartøy i kystflåten kan tre rett inn i stilling som administrerende reder ved arvelaters dødsfall.

Dersom arvingen ikke oppfyller de øvrige kravene i manntallsforskriften, for eksempel kravet til maksimal inntekt fra annen virksomhet, og dermed ikke kan føres på blad B, vil han heller ikke kunne tildeles deltakeradgang for fartøyet. Arvingen vil i slikt tilfelle kunne selge fartøyet for fortsatt drift, jf. deltakerforskriften § 47 tredje ledd.