Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:409 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 14.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden bidra til at svært viktig medisinsk utstyr gitt av private givere kan tas i bruk til hjelp og glede for befolkningen?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad i 05.12.2012 kan vi lese om innsamlingen som Sykehuset i våre hender bidrar med til PET-skanner ved Stavanger Universitetssykehus gjør. Denne maskinen vil være klar i løpet av 2013, men Helse Vest opplyser om at det ikke blir prioritert å sette av midler til utdanning av personale eller drift av denne maskinen. En kan derfor komme i en situasjon der en har fått nytt utstyr som kan bedre pasientbehandlingen, men ikke har midler til å drifte utstyret.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spesialisthelsetjenesten mottar gaver fra stiftelser, innsamlingsaksjoner og privatpersoner. Disse gavene bidrar positivt til forskning, utdanning, investeringer og gode velferdstiltak, og er et klart uttrykk for et oppriktig samfunnsengasjement hos enkeltindivider og organisasjoner. Dette er et engasjement vi skal ta vare på.

Når det offentlige mottar gaver fra private givere, er det viktig at dette blir håndtert på en måte som understøtter fellesskapets interesser. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtene i 2008 bedt om å utarbeide felles retningslinjer for helseforetakenes mottak av gaver, og forholdet til stiftelser og legater som tilgodeser formål knyttet til spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for dette eierkravet var at en ønsket å få en åpenhet rundt disse forholdene, og at gaver og samarbeid med begunstigende stiftelser og liknende ble håndtert riktig i forhold til regnskaper, omdømme, etiske krav - og ikke minst at en hadde et reflektert forhold til hva det innebærer å motta en eventuell gave. Fra departementets side var en særlig opptatt av at en skulle ha klare rutiner, slik at ikke utenforstående aktører gjennom gaver får innflytelse på foretaket på bekostning av foretakets ledelse. Et viktig hovedprinsipp i de etablerte retningslinjene er derfor at alle gaver av en viss størrelse, og som kan ha innvirkning på foretakets vedtatte strategier eller prioriteringer, skal forelegges styret før gaven aksepteres. Dette for å sikre at en eventuell aksept av gaver er i tråd med foretakets egne prioriteringer.

Når det gjelder den konkrete saken som blir berørt i spørsmålet, så har departementet vært i kontakt med Helse Vest RHF. Helse Vest RHF har informert departementet om at alle på Vestlandet i dag har tilgang til PET-scanner i Bergen. Helse Bergen HF er i styringsdokument for 2012 pålagt å gi et likt tilbud til hele regionen. Kapasiteten i Bergen er så langt tilstrekkelig, og er under fortsatt opptrapping. På grunn av medisinsk utvikling vil det på lengre sikt bli behov for skanner nummer to i regionen, og det er enighet om at den vil komme i Stavanger. De to skannerne vil bli samordnet, med felles produksjon av isotoper i Bergen.

Første fase i samarbeidet mellom Bergen og Stavanger om oppstart av PET i Helse Stavanger startet høsten 2012. Dette består i et samarbeid om videreutdanning/spesialisering av legespesialister i nukleærmedisin og radiologi for å oppnå den nødvendige kompetanse innenfor PET. Hospiteringsordning hvor leger fra Stavanger tjenestegjør på PET-senteret i Bergen har startet med én lege, og vil bli utvidet til flere leger og andre yrkesgrupper (fysikere, radiografer). Det er nylig på plass en arbeidsstasjon i Helse Stavanger, hvor PET-bilder tatt i Bergen kan tolkes, beskrives og demonstreres i Stavanger. Dette skjer under veiledning fra spesialistene på PET-senteret i Bergen og er et ledd i utdanningen av spesialister i Stavanger.

PET brukes hovedsakelig etter at kreft er påvist, hvis svulsten er av en type der kreftcellene tar opp det radioaktive medikamentet som brukes. Metoden er derfor kun nyttig for en del av kreftpasientene. PET brukes for å kartlegge utbredelse av svulsten, spredning og for å se om behandlingen virker. Brukt for riktige pasientgrupper er dette et godt virkemiddel for å velge en individuell tilpasset behandling, og for å unngå å påføre pasienter plagsom behandling der dette ikke er nyttig. PET brukes også i økende grad ved andre sykdommer enn kreft. PET er imidlertid ikke en metode for tidligere påvisning av kreft.

Det er ifølge Helse Vest RHF ikke riktig at en PET-skanner vil kunne stå klar i Stavanger allerede i 2013. Utover selve anskaffelsen av en skanner må det innredes tilpassede lokaler (for håndtering av radioaktivt materiale mv.), samt utdannes personell som kan bruke utstyret. Etablering av slike lokaler og utdanning av personell vil etter deres oppfatning ta minst 2-3 år. Helse Vest RHF er imidlertid av den oppfatning at kapasiteten i Bergen per i dag er tilstrekkelig for regionen, og at den fortsatt kan utvides. De er videre av den oppfatning at Helse Stavanger HF har store utfordringer innenfor radiologi og nukleærmedisin, tilbud som er helt avgjørende for å oppfylle krav om rask oppstart av kreftbehandling, og at det derfor ikke er riktig ressursbruk å introdusere en ny skanner i Stavanger nå. De mener likevel at det er riktig allerede nå å starte en kompetanseoppbygging i Stavanger, slik at sykehuset er faglig beredt når behovet for en ny skanner i regionen melder seg.