Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:412 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mener landbruks- og matministeren at slik drift er forsvarlig landbruk og god dyrevelferd; hva vil landbruks- og matministeren gjøre for å forhindre slike tilstander i norsk landbruk, og hvordan forklarer statsråden at Mattilsynet ikke gjør bruk av strengere virkemidler i denne saken?

Begrunnelse

Norges største pelsdyroppdretter har blant annet et anlegg i Nissedal. Gården er overlatt til åtte polske arbeidere, som han ansvar for 60 000 dyr. Eieren fikk nylig en rekke pålegg av Arbeidstilsynet, og ble avslørt for lignende forhold for fire år siden. Han skal også ha fått rundt 50 offentlige pålegg mot seg bare de siste 10 årene, og er politianmeldt for dyremishandling. Likevel drives gården videre i "beste velgående".
Flere beboere i Nissedal har klaget til kommunen, men ingenting skjer, og kommunelegen har kun henvist til en advokat. Det er påfallende at verken Mattilsynet eller Arbeidstilsynet kan gjøre noe i denne saken, hvor både dyr og mennesker lider. Det stilles ingen krav verken til antall dyr eller ansatte på og omkring pelsdyrfarmer, for å ivareta dyrs- og menneskers velferd. Dersom disse arbeiderne jobbet kontinuerlig og uten pause, ville de ha fire sekunder til disposisjon per dyr i løpet av en arbeidsdag.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I spørsmålet fra representanten Hoksrud omtales en pelsdyrgård i Nissedal der eieren skal ha fått mange pålegg om utbedring fra ulike myndigheter/tilsynsorgan.

Generelt forventer jeg at næringsdrivende i norsk landbruk følger det regelverket som gjelder for næringsdriften, enten det gjelder arbeidsmiljø, dyrevelferd eller andre forhold.

Når det gjelder dyrevelferd, som er mitt konstitusjonelle ansvar knyttet til spørsmålet fra representanten Hoksrud, vil jeg peke på at Mattilsynet de siste årene har ført hyppig tilsyn med etterlevelse av dyrevelferdsregelverket i pelsdyrnæringen. Videre gjennomfører Mattilsynet på initiativ fra departementet, i stor grad uanmeldte tilsyn med pelsdyrhold. Virkemiddelbruken er også skjerpet.

Ettersom Mattilsynet gjennomfører et risikobasert tilsyn, foretar de ikke rutinemessig inspeksjon av alle enkeltindivider i forbindelse med et tilsynsbesøk.

Jeg finner det ikke riktig av meg å vurdere og kommentere oppfølging og virkemiddelbruk i enkeltsaker.

Jeg kan likevel opplyse at det i følge Mattilsynet er gjennomført to inspeksjoner i år av det pelsdyrholdet i Nissedal som omtales i spørsmålet. I følge Mattilsynet gir denne pelsdyrgården et generelt godt inntrykk og med gode, skriftlige rutiner, også på polsk. Mattilsynet opplyser videre at dyreholdet i Nissedal ikke har vært av en slik karakter at politianmeldelse har vært vurdert verken nå eller tidligere.

Det kan være en generell utfordring å ivareta velferden for enkeltindivider på en god måte i store dyrehold. Etter forskriften om hold av pelsdyr skal dyreholder sikre at samtlige dyr får godt tilsyn og stell minst to ganger pr. døgn. Antall dyr i dyreholdet vil dermed påvirke hvilken bemanning det er nødvendig å ha for å etterleve forskriften.

Ettersom det i spørsmålet omtales brudd på dyrevelferdsregelverket, vil jeg for ordens skyld tilføye at Mattilsynet opplyser at samme person også eier/disponerer en pelsdyrgård i Sandnes. Der er det påvist avvik som resulterte i politianmeldelse fra Mattilsynet i september i år.