Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:413 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Medfører det riktighet at et nytt Beredskapssenter beregnes klart til bruk først om 8-10 år?

Begrunnelse

Vi har hatt til debatt i Stortinget Justisbudsjettet for 2013. Her vises det til fra regjeringens side at det avsettes 10 millioner kroner til planlegging av nytt beredskapssenter, men uten en tidsavklaring fra Statsrådens side. Vi har tidligere blitt gjort kjent med at tiden man beregner for ferdigstillelse er ca. 8-10 år, dvs. rundt år 2022.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg jobber med sikte på å få realisert nytt beredskapssenter så raskt det lar seg gjøre. Samtidig er dette en stor investering hvor det er nødvendig med god planlegging og kvalitetssikring av prosjektet for å få den kvaliteten og effekten som vi ønsker.

Som nevnt i forbindelse med stortingsbehandlingen 4. desember 2012 av budsjettforslaget for 2013, jf. Innst. 6 S (2012-2013), er det gjort anslag på hvor lang tid det vil ta før senteret kan stå klart til bruk. Dette er imidlertid ikke endelig avklart, da det vil avhenge av flere forhold som for eksempel om det skal foretas statlig planprosess, tidsbruk for programmering, prosjektering, kvalitetssikring, godkjenning og byggetid. Jeg vil komme nærmere tilbake til videre prosess og fremdriftsplan for nytt beredskapssenter i meldingen om videre oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport mv som skal legges fram i 2013.