Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:420 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 14.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Når mener statsråden at alle Nav-kontorer bør vare tilgjengelige for folk med nedsatt funksjonsevne?

Begrunnelse

Norge skal være et universelt utformet samfunn innen 2025, og en handlingsplan for økt tilgjengelighet ble lagt frem i 2009. Samtidig kan vi lese følgende i årets budsjettdokumenter for 2013:

"Arbeids- og velferdsforvaltningens lokaler skal sikre tilgjengelighet for alle brukergrupper, og det skal tas spesielt hensyn for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mange av fylkene oppgir nå at alle NAV-kontorene i fylket er universelt utformet. Det samme gjelder for alle spesialenhetene i Arbeids- og velferdsetaten. I andre fylker er det fortsatt behov for ytterligere tiltak. Enkelte kontorer vil først bli fullt ut universelt utformet ved omfattende ombygginger av eksisterende lokaler eller ved etablering i nye lokaler."

Det er urovekkende at det fortsatt er Nav-kontorer som ikke er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det betyr i praksis at disse ikke har den samme tilgangen til offentlige tjenester som funksjonsfriske.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeids- og velferdsetaten har fokus på universell utforming av NAV-kontor. Dette var et viktig tema i de sentrale retningslinjer for etablering av NAV-kontor. Kravene til universell utforming framkommer også i etatens standard husleiekontrakt og i etatens standard kravspesifikasjon.

Ikrafttredelsen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 1. januar 2009 innebar skjerpede krav til universell utforming. Dette betyr bl.a. mer omfattende krav til universell utforming av lokaler enn tidligere, noe som har ført til at også enkelte relativt nye lokaler ikke lenger fullt ut oppfyller dagens krav.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på denne bakgrunn utarbeidet ajourførte retningslinjer med presisering av minimumskrav til universell utforming av NAV-kontor.

Våren 2009 foretok Arbeids- og velferdsetaten videre en kartlegging av universell utforming ved 312 NAV-kontor som var etablert på dette tidspunktet. Kartleggingen viste at 82 prosent av NAV-kontorene tilfredsstilte kravene til universell utforming. Kartleggingen var basert på direktoratets retningslinjer, som på enkelte punkter har vært strengere enn kravene som følger av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det kan derfor ikke utelukkes at det er en større andel av NAV-kontorene enn 82 prosent som har en utforming som fullt ut er tråd med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Etaten leier lokaler i markedet, hvor universell utforming inngår som ett av flere utvalgskriterier. Krav om 100 prosent oppfyllelse av samtlige krav til universell utforming vil i stor grad innebære at bare nybygg vil være aktuelle lokaler for NAV-kontor. En del av kravene til universell utforming dreier seg om bygningsmessige forhold, som for eksempel størrelsen på en heis eller heissjakt. Denne type bestemmelser gis ikke tilbakevirkende kraft. Dette innebærer at eiere av eldre bygninger kun er pålagt å oppfylle disse kravene ”så langt de ikke medfører en uforholdsmessig byrde,” jf. § 9 tredje ledd i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

For Arbeids- og velferdsetaten er prinsippet at NAV-kontorene skal utformes ut fra prinsippet om universell utforming så langt det er mulig og rimelig, jf. NAV-lovens § 9 tredje ledd. Dette innebærer at når en leiekontrakt går ut eller fornyes, skal forhold som det ikke har vært rimelig å utbedre vurderes på nytt.

Arbeids- og velferdsdirektøren har informert meg om at de anser at enkelte krav til universell utforming kan komme i konflikt med andre krav og hensyn. Et eksempel er at terskelfrie dører kan være i strid med kravet om lydisolasjon i samtalerom. Tepper for å redusere støy kan stride i mot ønsket om harde gulv for å minske problemet med støv. Teleslynge/skrankeslynge kan komme i konflikt med krav til personvern fordi personer med høreapparat kan få med seg samtaler av fortrolig art mellom ansatte og brukere av NAV-kontorene. Dette innebærer at krav til universell utforming ikke alltid kan være absolutte. Hensynet til universell utforming vil måtte prioriteres lokalt i forhold til et bredere perspektiv.

Jeg vil understreke at NAV-kontorene skal ha god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, og Arbeids- og velferdsetaten arbeider målrettet med dette for øyet. I årsrapporten for 2012 skal Arbeids- og velferdsdirektoratet bl.a. redegjøre for sin plan med arbeidet med universell utforming av de publikumsrettede delene av virksomheten. Samtidig vil jeg understreke at i noen tilfeller må flere hensyn veies mot hverandre.