Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:421 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 14.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): I februar 2010 ble handlingsromutvalgets rapport lagt frem. Utvalget kom med en rekke anbefalinger som daværende statsråd Tora Aasland lovet å gripe fatt i.
Hva har statsråden gjort for å følge opp utvalgets anbefalinger og hvilken fremdrift ser statsråden for seg for de anbefalingene som enda ikke er fulgt opp?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ved framleggingen av utvalgets rapport i 2010 vektla departementet et særskilt behov for oppfølging på disse fem områdene:

• Midlertidighet, herunder å få ned bruk av midlertidige ansettelser.

• Administrative byrder, herunder reduserte krav om rapportering, tidsbruksundersøkelse og kartlegging av administrative byrder i UH-sektoren.

• Evaluering av Forskningsrådet, herunder vurdering av balanse i bruk av virkemidler.

• Randsoneaktivitet, herunder klargjøring av regelverket rundt organisering av aktiviteten.

• Rekrutteringsstillinger, herunder å vurdere om måltallet for antall rekrutteringsstillinger skal reduseres, for dermed å øke finansieringen av tidligere stipendiatstillinger.

Status for oppfølgingen på disse områdene per desember 2012 er gjengitt under:

Midlertidighet

En partsammensatt gruppe la 1. november 2010 fram en rapport som kartla forskjellen i midlertidighet mellom ulike stillingsgrupper og institusjonstyper, samt kartla bruken av lovhjemler for midlertidighet og foreslo tiltak for å redusere midlertidigheten. Rapporten var på høring vinteren 2011. Departementet har fulgt opp utviklingen i midlertidighet i styringsdialogen med institusjonene, bl.a. ved å innføre en nasjonal styringsparameter for andelen midlertidig ansatte.

2012-tall viser at midlertidigheten er på vei ned både i undervisnings- og forskerstillinger, i støttestillinger og i administrative stillinger. Den er samlet sett på sitt laveste nivå i perioden 2002-2012. Nåværende tiltak begynner å gi resultater, men det er fortsatt rom for forbedringer. Selv om forbedringene ikke er like store ved alle institusjoner, er det en god del som har nådd eller er i ferd med å nå et akseptabelt nivå for midlertidige ansettelser. Departementet har forståelse for at det er vanskelig å nå et lavt nivå i kategorien undervisnings- og forskerstillinger ved institusjoner med stort innslag av ekstern finansiering. Oppmerksomheten framover vil derfor særlig bli rettet mot stillingskategorier der det er vanskelig å se gode argumenter for høy midlertidighet. Lavere midlertidighet i disse kategoriene vil også trekke midlertidighetstallene for sektoren som helhet i riktig retning.

Administrative byrder

Rapportering: Kunnskapsdepartementet gjennomgår rapporteringskravene overfor universiteter og høyskoler med sikte på å forenkle og redusere antall krav. Det tas sikte på at endringer som følge av gjennomgangen vil bli gjort gjeldende fra og med rapporteringsåret 2013.

Tidsbruksundersøkelsen: Arbeidsforskningsinstituttet gjennomførte i 2011 en tidsbruksundersøkelse blant faglig ansatte ved universiteter og høyskoler. Undersøkelsen viste blant annet at andelen tid medgått til administrasjon har sunket fra 17 prosent til 12 prosent fra 2000 til 2011. Den ikke-faglige administrasjonen la beslag på tre prosent av arbeidstiden, og rapporteringsvirksomheten én prosent.

Etatsstyring: Departementet har de senere årene tilpasset styringsdialogen til at institusjonene har fått videre fullmakter og tilsvarende større ansvar for egen styring og utvikling. Styringsdialogen har derfor utviklet seg tydelig i retning av å være en mer overordnet og strategisk dialog med institusjonenes styrer om hovedutfordringer og institusjonenes utvikling på kort og lengre sikt. Fra og med 2013 vil etatsstyringsmøtene med den enkelte institusjon bli gjennomført annethvert år, mot hvert år tidligere.

Ny målstruktur: Departementet innførte i 2012 en ny målstruktur for universitets- og høyskolesektoren. Et viktig hensyn i dette arbeidet er tydeligere å få frem institusjonenes ansvar for selv å fastsette sine egne mål og strategier, og skape en mer overordnet styringsmodell som er fleksibel og kan tilpasses den enkelte institusjons egenart og utfordringer. Dette arbeidet skjer i dialog med sektoren.

Evaluering av forskningsrådet

Evalueringen av Forskningsrådet ble lagt fram i august 2012. Departementet vil følge opp evalueringen i tett dialog med Forskningsrådet.

En arbeidsgruppe nedsatt av UHR og Forskningsrådet har utviklet en ny beregningsmodell for totale kostnader i eksternt finansierte prosjekter. Modellen vil bidra til å forenkle vurderingen av kostnadsbildet i prosjektsøknader. Den anbefales tatt i bruk i UH-sektoren våren 2013.

Randsoneaktivitet

Departementet har gjennomgått eksisterende regelverk, og har ikke funnet grunnlag for endringer i reguleringen av dette feltet ut fra erfaringer med eksisterende regelverk. Departementet er for tiden i gang med en oppdatering av veilederen til regelverket.

Rekrutteringsstillinger

Kostnads- og finansieringsbildet for stipendiatstillinger har vært drøftet i Teknisk beregningsutvalg mellom Universitets- og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet. Drøftingene har ikke gitt grunnlag for å endre måltallet for eller finansieringen av stipendiatstillingene.