Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:424 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I 2012 ble det søkt om tilskudd for under 9,9 millioner dekar jordbruksareal. Dette er en nedgang på 70.000 dekar på ett år.
Kan statsråden redegjøre for hva regjeringen vil foreta seg for å stoppe nedgangen?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Over flere år er det registrert reduksjon i jordbruksarealet. Det er flere årsaker til den registrerte arealnedgangen, bl.a. lav lønnsomhet og teknologisk utvikling.

Om de foreløpige arealtallene for 2012 skriver Statens landbruksforvaltning også:

”Nedgangen er dels knyttet til at flere kommuner tar i bruk nytt digitalt kartverk som gir en viss arealreduksjon. Tall fra SLF viser at arealmålingene fra nytt kartverk i perioden 2005–2011 innebar en gjennomsnittlig reduksjon i arealet på 2,8 prosent i de kommuner i det året kartverket ble tatt i bruk. For øvrige kommuner var nedgangen 0,1 prosent i snitt.”

Jeg vil framholde at en videre reduksjon i jordbruksarealet ikke er forenlig med målet om å øke matproduksjonen i Norge i takt med en økende befolknings etterspørsel etter jord-bruksbaserte matvarer. De viktigste tiltakene for å holde et høyt jordbruksareal i drift er å legge til rette for et stort produksjonsvolum og å fortsette arbeidet med å redusere omdisponeringen av jordbruksjord til andre formål.

Et stort produksjonsvolum forutsetter gode inntektsmuligheter for bøndene, slik at det er økonomisk interessant å utnytte arealene. I dette arbeidet er importvernet en bærebjelke, jf. overgangen til prosenttoll for viktige varer fra 2013. Det må arbeides for en moderat kostnadsutvikling og et pris- og overføringsnivå som er tilpasset det norske kostnadsnivået. Samtidig er det viktig å videreføre den geografiske produksjonsfordelingen, ivareta distriktsjordbruket og legge til rette for en variert bruksstruktur.

Et stort jordbruksareal krever at det fortsatt legges til rette for landbruk over hele landet. Det vil Regjeringen arbeide aktivt for.