Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:428 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Fredrikstad Blad har 1. desember en sak om "Mannemangel i barnehagene". Regjeringens målsetning om 20 % mannlige barnehageansatte innen 2007 er langt unna med en nåværende dekningsgrad på 8 %. Det pågår en landsomfattende kampanje for å heve barnehageyrkets status generelt sett.
Hvilke andre grep vil statsråden foreta seg for å få flere mannlige barnehageansatte?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen har i lang tid hatt stor oppmerksomhet rettet mot likestilling mellom kjønnene generelt og i barnehagen spesielt. Fra 1997 har det blitt arbeidet planmessig for å få flere mannlige ansatte i norske barnehager. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene - Likestilling 2014 er den tredje i rekken. Handlingsplanen inneholder en omfattende tiltaksliste for å fremme likestilling mellom kjønnene. Likestilling for framtiden – økt bevissthet om likestilling i barnehage og utdanning er mål nummer to i planen.

I løpet av de fem siste årene har det vært ansatt om lag 2 200 flere menn i basisvirksomheten i barnehagene. Det er en økning på 55 prosent; fra 4 032 menn i 2006 til 6 238 i 2011.

I år startet 449 menn på førskolelærerutdanningen. Det er vel 17 prosent av de nye studentene ved landets førskolelærerutdanninger. Til sammenligning var andelen vel 15 prosent i 2011.

I et oppslag i Fredrikstad blad den 1. februar heter det at ” utviklingen har stått mer eller mindre på stedet hvil”. Det medfører ikke riktighet. Antall menn i barnehagene stiger, men det gjør også antall ansatte i barnehagene totalt. Derfor har andelen menn stått stille de siste årene. Det er vi selvfølgelig ikke fornøyd med. I tillegg til tiltak i handlingsplanen for likestilling – Likestilling 2014 har vi også igangsatt tiltak i GLØD, som er en landsomfattende satsing for å skaffe flere førskolelærer og for å heve barnehageyrkets status.

Fylkesmennene er pålagt å opprette likestillingsteam i hvert fylke for å videreføre arbeidet med å rekruttere og beholde menn i barnehagene og for å fremme likestilling mellom gutter og jenter i barnehagen.

Dronning Mauds Minne høgskolen (DMMH) har ansvaret for å drifte nettstedet mennibarnehagen.no. Intensjonen er at nettstedet skal være en arena for erfaringsdeling og informasjonsutveksling.

Likestillingssenteret, i samarbeid med KANVAS og DMMH, gjennomfører kompetansetiltak for ansatte i private og kommunale barnehager om praktisk likestillingsarbeid i norske barnehager.

Det er videre utarbeidet en veileder for kvotering og rekruttering av menn til jobb i barnehager (Reform) og temahefter både om likestillingsarbeid i barnehagen og om rekruttering av menn til barnehagen.

En undersøkelse fra Likestillingssenteret viser at åtte av ti menn ansatt i barnehage jobber et sted med flere menn i personalgruppa. Det betyr at det er lettere å ansette menn der det allerede jobber en eller flere menn. Undersøkelsen viser også at der det er en mannlig styrer, er det i gjennomsnitt 18 prosent mannlige ansatte. Dersom pedagogisk leder er en mann, er det i gjennomsnitt ansatt 16 prosent menn. Erfaringene viser at rekruttering av menn til barnehager, i stor grad handler om å endre holdninger. Og det tar tid.

Internasjonalt får Norge stor oppmerksomhet for likestillingsarbeidet, spesielt når det gjelder rekruttering av menn til barnehagen. Offensive mål i planverk og gjennomførte tiltak er noen av grunnene til at Norge tross alt har oppnådd best resultat sammenlignet med andre land i EU.

Regjeringens arbeid med likestilling i barnehagen gir resultater. Men vi er ikke fornøyd før vi når målet om 20 prosent menn – eller flere – i landets barnehager.