Skriftlig spørsmål fra Marion Gunstveit Bojanowski (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:429 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 11.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Marion Gunstveit Bojanowski (KrF)

Spørsmål

Marion Gunstveit Bojanowski (KrF): Hva vil regjeringen gjøre for å øke innsatsen mot sexkjøp, også i tiden før den signaliserte lovevalueringen neste år?

Begrunnelse

I dagens utgave av Klassekampen leser vi at det er store variasjoner i politidistriktene hva gjelder innsatsen mot sex-kjøp. Bekymringen er at politidistriktene lettere setter fokus på saker de måles etter.
Forebyggende innsats er vanskeligere målbar og man ser ofte ikke de umiddelbare effektene. Vi vet allikevel at den typen innsats har stor effekt på lengre sikt. Jeg forventer at statsråden kan presentere konkrete tiltak for at politidistriktene skal øke innsatsen mot sexkjøp betydelig både på kort og på lengre sikt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester ble innført som et tiltak i kampen mot menneskehandel. De senere år har det blitt gitt tydelige styringssignaler til politidistriktene om at alle former for menneskehandel skal avdekkes, og gjerningsmennene straffeforfølges. Styringssignalene har kommet både fra Justis- og beredskapsdepartementet, riksadvokaten og Politidirektoratet. Regjeringen lanserte i 2010 en handlingsplan mot menneskehandel for perioden 2011-2014.

Når de enkelte politidistriktene fastsetter sine strategier og prioriteringer, må de ta innover seg de sentrale styringssignaler, og for øvrig innrette innsatsen ut fra sine lokale analyser og strategier. Politidistriktene må holde seg oppdatert på hvordan innsatsen mot menneskehandel utføres i andre distrikter gjennom utveksling av erfaringer.

Justis- og beredskapsdepartementet bidrar i samarbeid med Politidirektoratet og riksadvokaten til å sikre utviklingen av politiinnsatsen på feltet. Politidirektoratet har opprettet en kompetansegruppe som består av tjenestemenn og påtalejurister med særlig erfaring i bekjempelse av menneskehandel.

I april i år arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Politidirektoratet et nasjonalt seminar i Trondheim der erfaringer fra etterforsking og domstolsbehandling av straffesaker om menneskehandel ble drøftet. Seminaret viste at det er stor bredde i tilnærmingen, men at de største politidistriktene har gjennomtenkte og gode strategier. Hvordan man identifiserer ofre for menneskehandel innen andre områder enn prostitusjon er for øvrig nå en meget sentral utfordring for politiet.

Det sier seg selv at det i utgangspunktet er positivt å øke antall fellende dommer mot menneskehandlere, og det er viktig å straffe kunder innen prostitusjon. Det synes likevel ikke hensiktsmessig å oppstille klare måltall eller iverksette konkrete tiltak bare for å øke antall anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester. Justis- og beredskapsdepartementet vil imidlertid fortsette å følge politiets innsats mot menneskehandel nøye, for å sikre at denne alvorlige kriminalitetsformen ikke får fotfeste i Norge.