Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:431 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): E134 Stordalstunnelen er omtalt i NTP med oppstart i perioden 2010 - 2013. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet. Det er fra Statens vegvesen varslet at det vil komme mindre endringer til den godkjente planen, men at disse vil ha relativt små konsekvenser for kostnadene i prosjektet.
Hvordan ser statsråden for seg det videre arbeidet for å sikre at prosjektet holder en fremdrift som tidligere omtalt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Basert på at det forelå godkjent reguleringsplan og lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet E134 Stordalstunnelen, ble det i Prop. 1 S (2012-2013) vurdert som aktuelt med bompenger til anleggsstart i løpet av 2013. Det har vist seg at reguleringsplanen må endres på enkelte punkter. Som opplyst i mitt svar på spørsmål nr. 191 fra stortingsrepresentant Arve Kambe, er det behov for en nærmere avklaring av hvilke konsekvenser disse endringene vil få for kostnader og finansiering.

Samferdselsdepartementet vil legge fram bompengeproposisjonen så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger.