Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:432 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): SSB fremla 06.12 nytt anslag om oljeindustriens planlagte investeringer for 2013. Anslaget økes med 3,8 mrd. Kr. fra 3. kvartal, og nå forventes totale investeringer å øke ca. 27 mrd. høyere i 2013. Halvparten av økningen er fremlagt etter at regjeringen avsluttet arbeidet med statsbudsjettet for 2013.
Hvordan vil denne økningen påvirke økonomien utover det regjeringen har lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2013, og vil regjeringen nedjustere oljepengebruken for å opprettholde opprinnelig balanse i totaløkonomien?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I Statistisk sentralbyrås investeringstelling for oljeutvinning og rørtransport fra 4. kvartal i år anslås investeringene i sektoren til 207,8 mrd. kroner i 2013. Dette er 3,8 mrd. kroner høyere enn anslaget fra investeringstellingen i 3. kvartal.

De kvartalsvise investeringstellingene til SSB bygger på den informasjonen som er tilgjengelig på tellingstidspunktet. Anslagene for det enkelte år vil derfor normalt øke fra kvartal til kvartal gjennom året før investeringsåret, selv om det også finnes år med et annet forløp. For å vurdere informasjonen i investeringstellingene bør en se tallene i lys av hvor mye de i gjennomsnitt har avveket fra de faktiske investeringene i investeringsåret. Dersom det korrigeres for den gjennomsnittlige treffsikkerheten i perioden 1991 - 2011, var anslaget for petroleumsinvesteringene i 2013 ikke høyere i tellingen for 4. kvartal i år enn i tellingen for 3. kvartal.

Investeringstellingen oppgir tall for investeringene i løpende priser, og inneholder ikke informasjon om hvordan verdiveksten fordeler seg på pris- og volumvekst. Bl.a. av denne grunn er det hensiktsmessig å supplere informasjon fra investeringstellingene med opplysninger fra andre kilder. I Statistisk sentralbyrås siste konjunkturrapport, som ble publisert samtidig med investeringstellingen for 4. kvartal, anslår SSB at oljeinvesteringene vil øke med 20,4 pst. i volum fra 2011 til 2013. Veksten over de to årene er 0,4 prosentpoeng lavere enn anslått i den foregående konjunkturrapporten, som ble lagt fram samtidig med investeringstellingen for 3. kvartal. Til sammenlikning ble oljeinvesteringene fra 2011 til 2013 anslått til om lag 23 pst. i Nasjonalbudsjettet 2013. Finansdepartementet vil vurdere anslagene på nytt i Revidert nasjonalbudsjett 2013 i mai 2013.